Var­nings­lam­pa ly­ser igen

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

1Jag har en Peu­geot 307 2004 års­mo­dell reg. Nr UYZ-078. Jag har haft ett pro­blem från och till och vet in­te vad som är pro­ble­met. Det ly­ser från och till en var­nings­lam­pa med mo­tor­sym­bo­len och kom­mer en text med ”an­ti­pol­la­tions­fault”. Jag har bytt tänd­stif­tar, tänd­kas­sett och en spo­la­re som var kopp­lat till cy­lin­der 4. Ef­ter att jag byt­te spo­la­ren ­för­svann var­nings­lam­pan men nu ef­ter en må­nad kom den till­ba­ka igen. Har frå­gat många vad ska man gö­ra, men får så oli­ka svar så jag und­rar om du kan ge mig råd vad ska jag gö­ra och vad det som är fel?

Irmeli Ku­is­min JO­NAS: Even­tu­ellt så har din ka­ta­ly­sa­tor ta­git ska­da ef­ter pro­ble­men med miss­tänd­ning­ar men det­ta mås­te be­kräf­tas av en verk­stad ge­nom att gö­ra en fel­sök­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.