MER­CE­DES GLC

tar tä­ten bland tys­ka su­var

Allt Om BILAR - - Sidan - TEXT: ELI­AS ANDERSSON

DET HAR BLI­VIT dags för Mer­ce­des att ta far­väl av GLK. I stäl­let kom­mer GLC – en er­sät­ta­re som in­te de­lar någ­ra stör­re lik­he­ter med sin fö­re­gång­a­re. Det kom­mer med största san­no­lik­het vi­sa sig va­ra ett smart drag.

Pre­cis som nam­net an­ty­der byg­ger GLC på sam­ma platt­form som den nya C-klas­sen. Det ger bi­len en läng­re hjul­bas än den ut­gå­en­de kom­paktsu­ven, och yt­ter­måt­ten är nu snar­li­ka de hos hu­vud­kon­kur­ren­ter­na Au­di Q5 och BMW X3.

GLC har ock­så kom­mit närm­re stor­säl­jar­na i klas­sen rent este­tiskt. GLK:s kan­ti­ga ytt­re har bytts ut till för­mån för ett mer ström­lin­je­for­mat ut­se­en­de som ska till­ta­la en stör­re publik, och re­sul­ta­tet är en rik­tigt snygg bil. Den här gång­en går det in­te att ta mis­te på vil­ka som lig­ger bakom det späns­ti­ga de­sign­språ­ket – även om det över­di­men­sio­ne­ra­de em­ble­met skul­le sak­nas på den kro­ma­de gril­len.

Den 170 häst­kraf­ter star­ka die­seln ger knappt ifrån sig ett ljud när bi­len krys­sar fram på mo­tor­vä­gar­na mel­lan schwei­zis­ka Basel och tys­ka Et­ten­heim. Men det största trumf­kor­tet är in­te mo­torn, som nu­me­ra har någ­ra år på nac­ken. Kom­po­nen­ten som får GLC att ly­sa star­kast är i stäl­let Mer­ce­des egen­ut­veck­la­de au­to­mat­lå­da med nio steg. Den väx­lar ma­ka­löst söm­löst och bi­drar till att gö­ra var­je ga­spå­drag till en rik­tigt be­hag­lig upp­le­vel­se.

Vid den frans­ka lands­grän­sen bör­jar det att bä­ra upp­åt. Med körlä­get ”sport+” an­pas­sas chas­si, fjäd­ring och väx­lings­punk­ter så att GLC blir smi­di­ga­re på de snir­kel­kro­ki­ga bergs­vä­gar­na. Mer­ce­des har dess­utom lyc­kats få ner vik­ten med 80 ki­lo ge­nom ökad an­vänd­ning av alu­mi­ni­um och stål med hög­re håll­fast­het. Där­för är det är lätt att glöm­ma att bi­len fak­tiskt är stör­re än GLK på al­la led­der.

DEN FYR­HJULS­DRIV­NA BI­LEN gör sig ock­så bra i olän­dig ter­räng. Även om det knap­past kom­mer att va­ra det hu­vud­sak­li­ga an­vänd­nings­om­rå­det för mer­par­ten av de svens­ka kun­der­na känns det för­tro­en­de­in­gi­van­de att den en­kelt tug­gar sig upp för de bran­tas­te grus­bac­kar­na.

Vikt­minsk­ning­en, den mer ae­ro­dy­na­mis­ka de­sig­nen och den nya väx­ellå­dan har in­te ba­ra gjort bi­len trev­lig att kö­ra. En­ligt Mer­ce­des har för­änd­ring­ar­na ock­så gjort den upp till 19 pro­cent mer bräns­lesnål.

De stör­re yt­ter­måt­ten har gjort GLC rym­li­ga­re på in­si­dan. Ba­ga­get är med si­na 550 li­ter bland de bäs­ta i klas­sen. Än­då har man in­te stu­lit ut­rym­me från bak­sä­tet, där långa per­so­ner nu­me­ra får plats ut­an att kry­pa ihop.

I FÖRARMILJÖN ÄR kom­for­ten li­ka bra som man för­vän­tar sig att den ska va­ra i en ny Mer­ce­des. Sä­te­na går att an­pas­sa pre­cis som man vill ha dem, och till skill­nad från fle­ra and­ra bi­lar i seg­men­tet gäl­ler det även sitt­dy­nans längd. På den trä­be­kläd­da mitt­kon­so­len sit­ter reg­lage i alu­mi­ni­um och touch­kon­trol­ler med snabb­kom­man­don för den som vill slip­pa fin­gerav­tryck på den sju tum sto­ra in­fo­tain­mentskär­men. Test­bi­len har tilläggs­pa­ke­tet ”EXCLUSIVE”, men även i grundut­fö­ran­de an­das he­la in­te­ri­ö­ren pre­mi­um. Utrust­ningsni­vån är re­la­tivt hög i in­stegs­mo­del­len 220 d 4MATIC med den lil­la die­seln – som nog mås­te be­trak­tas som det vet­ti­gas­te va­let.

1. MO­TOR: Bra ut­an någ­ra hack

DIESELMOTORERNA HAR sut­tit i Mer­ce­des C-klass i någ­ra år nu, och det drö­jer nog in­te länge in­nan till­ver­ka­ren pre­sen­te­rar en er­sät­ta­re. Men med det sagt går bå­de 170- och 204häs­ta­ren bra ut­an någ­ra hack. Den mind­re känns till­räck­ligt pigg för att gö­ra bi­len ro­lig att kö­ra, me­dan för­de­lar­na av den stör­re mest känns av vid någ­ra en­sta­ka om­kör­ning­ar.

4. KOM­FORT: Går mjukt på vä­gen

GLC ÄR MÅNGSIDIG, men kom­for­ten mås­te va­ra bi­lens största styr­ka. Man sit­ter väl­digt bra i fö­rar­sä­tet, och bak­sä­tet – en del som of­ta ver­kar glöm­mas bort – är rik­tigt skönt. Över­lag är den rätt myc­ket rym­li­ga­re än GLK in­vän­digt. Bi­len går väl­digt mjukt på vä­gen och kla­rar ojämn­he­ter bra. Den ge­dig­na lju­di­so­le­ring­en gör att man knappt hör mo­torn el­ler bul­ler från vä­gen.

2. KÖRUPPLEVELSE: Au­to­mat­lå­da i fin har­mo­ni

MER­CE­DES GLC ÄR rik­tigt be­kväm och knäpp­tyst på mo­tor­vä­gen, även om ett su­san­de vind­brus kom­mer i has­tig­he­ter över 160 kilo­me­ter i tim­men. Den ni­oste­ga­de au­to­mat­lå­dan ar­be­tar i en väl­digt fin har­mo­ni med dieselmotorerna, vil­ket gör var­je ga­spå­drag be­hag­ligt. Bi­len känns smi­dig trots si­na stör­re yt­ter­mått och tar sig fram fint i ter­räng.

5. MIL­JÖ: Fått till bra kom­bi­na­tion

VIKT­MINSK­NING­EN, den ae­ro­dy­na­mis­ka de­sig­nen och den nya väx­ellå­dan har en­ligt Mer­ce­des har gjort GLC upp till 19 pro­cent mer bräns­lesnål än fö­re­gång­a­ren. Bi­len drar 0,5 li­ter mi­len med bå­da dieselmotorerna och släp­per ut 129 gram kol­di­ox­id per kilo­me­ter. Med tan­ke på hur bra bi­len känns att kö­ra har man lyc­kats få till en fin kom­bi­na­tion av pre­stan­da och ef­fek­ti­vi­tet.

3. UT­RUST­NING: Mås­te upp minst en ni­vå

TVÅ DIE­SEL­BI­LAR OCH en ben­si­na­re kom­mer till Sve­ri­ge. Al­la tre är i sitt grundut­fö­ran­de ut­rus­ta­de med den ni­oste­ga­de väx­ellå­dan, kör­pro­gram­sväl­ja­ren ”DYNAMIC SE­LECT”, 17-tums lättme­tall­fäl­gar och skö­na sä­ten. Fle­ra av de vik­ti­ga­re kom­po­nen­ter­na är stan­dard, men myc­ket an­nat är dy­ra till­val. Ad­ap­tiv fart­hål­la­re och död­vin­kelsas­si­stent bor­de kun­na va­ra stan­dard.

6. SÄ­KER­HET: Bor­de in­te va­ra till­val

BI­LEN HAR IN­TE tes­tats av Eu­ro NCAP än. Som stan­dard finns ett gäng oli­ka sy­stem för ak­tiv sä­ker­het, ex­em­pel­vis trött­hets­var­na­re, kol­li­sions­var­na­re, bromsas­si­stans och ak­tiv mo­tor­huv. Ty­värr är dö­da­vin­ke­las­si­stent och au­tobroms som re­a­ge­rar på fot­gäng­a­re till­val.

»Den ge­dig­na lju­di­so­le­ring­en gör att man knappt hör mo­torn el­ler bul­ler från vä­gen.«

7. DE­SIGN: Snygg – lik­nar en Macan

GLC HAR BLI­VIT läng­re, bre­da­re och li­te hög­re än GLK. Dess­utom har fö­re­gång­a­rens kan­ti­ga ytt­re bytts ut till för­mån för ett mer ström­lin­je­for­mat ut­se­en­de. Re­sul­ta­tet är en rik­tigt snygg bil. I den ag­gres­si­va­re fron­ten sit­ter ett stort Mer­ce­de­semblem över gril­lens två kro­ma­de rib­bor. Bak­till är den gans­ka lik en Porsche Macan, och det kan ju ald­rig va­ra då­ligt.

9. EKO­NO­MI: Bra bil för peng­ar­na

IN­STEGS­MO­DEL­LEN AV BI­LEN – en fyr­hjuls­dri­ven die­sel på 170 häst­kraf­ter – bör­jar på 408 900 kro­nor. Det är un­ge­fär vad en BMW X3 kos­tar med lik­vär­dig driv­li­na, och aning­en dy­ra­re än vad du får be­ta­la för mot­sva­ran­de Au­di Q5 el­ler Vol­vo XC60. Sett ur det per­spek­ti­vet är den re­le­vant pris­satt, och för peng­ar­na får du en rik­tigt bra bil.

8. IN­TE­RI­ÖR: Den känns pre­mi­um

IN­TE­RI­Ö­REN I GLC känns väl­digt pre­mi­um­be­to­nad. Den trä­be­kläd­da mitt­kon­so­len med reg­lage i alu­mi­ni­um och touch­kon­trol­ler ser li­ka bra ut som man vän­tar sig att de ska gö­ra i en ny Mer­ce­des. Ma­te­ri­al­va­len och den go­da kom­for­ten gör att det är svårt att in­te tri­vas i bi­len – oav­sett vil­ken plats man sit­ter på.

10. LASTA: Klas­sens bäs­ta

MED SÄ­TE­NA UPPFÄLLDA slu­kar Mer­ce­des GLC 550 li­ter, vil­ket är bland de bäs­ta i klas­sen. Jäm­fört med GLK:s ba­ga­geut­rym­me på 470 li­ter är det ett klart steg upp. Med sä­te­na fäll­da får man en plan lasty­ta som kla­rar av 1 600 li­ter pack­ning.

Skönt att sit­ta – bå­de fram och bak.

In­red­ning­en an­das kva­li­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.