VIN­TERNS BÄS­TA DÄCK

Tolv ny­he­ter finns med i årets list­ning av 55 vin­ter­däck. Fort­fa­ran­de är det dubb­däck som do­mi­ne­rar. Blir det rik­tigt kallt och myc­ket snö så är det livsvik­tigt att kö­ra en sä­ker bil. Så var no­ga i ditt val av vin­ter­däck!

Allt Om BILAR - - Sidan - SAM­MAN­STÄLL­NING: STAF­FAN SWEDENBORG

BRIDGESTONE

kom­mer i år med he­la tre dubb­fria ny­he­ter. Först bland des­sa är Bliz­zak WS80 som är an­pas­sat för nor­dis­ka för­hål­lan­den. Däc­kets möns­ter ger stor kon­tak­ty­ta med väg­ba­nan och har bra drä­ne­ring av vat­ten och snö. Bliz­zak LM 001 är även det en ny­het och är ett pre­stan­da­däck med go­da egen­ska­per på så­väl torr som våt väg­ba­na. Som trea ut bland ny­he­ter­na är Bliz­zak

DM-V2. Även det dubb­fritt och av­pas­sat för SUV. Däc­ket är ut­veck­lat från fö­re­gång­a­ren

DM-V1 och har för­bätt­rats på fle­ra om­rå­den. Bland des­sa bätt­re kon­tak­ty­ta, bätt­re drä­ne­ring och grepp. Bliz­zak LM-80

EVO är även det ett däck för SUV men är mer ett all­round-däck med mins­kat rull­mot­stånd för eko­no­misk kör­ning. Bliz­zak Spi­ke 01 är Bridgesto­nes dub­ba­de däck som nu går in på sin tred­je sä­song. Däc­ket har ett möns­ter­djup på 9,7 mm som nytt.

CONTINENTAL

har tre star­ka vin­ter­däck. Först det dub­ba­de IceCon­tact 2 som gjor­de sin de­but för­ra vin­tern. Tack va­re 50% mer dubb har däc­ket ett fan­tas­tiskt väggrepp men ock­så kort broms­sträc­ka. De ef­fek­ti­va dub­bar­na är fastvul­ka­ni­se­ra­de i däc­ket och sit­ter bätt­re i däc­ket än med kon­ven­tio­nell dubb­tek­nik och har ock­så en låg ljud­ni­vå. Däc­ket finns även i di­men­sio­ner för SUV. Con­tiVi­king

Con­tact 6 som kom för­ra året är ett dubb­fritt däck av nor­disk typ. Fokus lig­ger på max­i­mal, dubb­fri sä­ker­het på svå­ra vin­ter­vä­gar och bra kö­re­gen­ska­per. Den asym­met­ris­ka möns­ter­de­sig­nen op­ti­me­rar däc­kets sä­ker­hets­e­gen­ska­per på bå­de snö/is och på bar­mark. Däc­ket finns även i di­men­sio­ner för SUV. Con­tiWin­terCon­tact TS850 – även det dubb­fritt har en sta­bil kon­struk­tion och gum­mib­land­ning för att ge säk­ra egen­ska­per på vå­ta och tor­ra vin­ter­vä­gar. Pas­sar tunga, mo­tor­star­ka bi­lar. Continental Ut­märkt kom­fort och lågt ljud. Win­terCon­tact TS850.

COO­PER

har ett helt ny­ut­veck­lat dub­bat C-däck i VM-Van för till ex­em­pel bud­bi­lar. Däc­ket är nä­ra be­släk­tat med Coo­pers SUV-däck MS2. Ett ro­bust och slit­starkt däck helt en­kelt. Det dub­ba­de WSC

däc­ket finns nu i fler dub­ba­de di­men­sio­ner. Bland an­nat 195/65-15 och 205/55-16. Styr­kan i WSC är fram­för allt allt att det med sitt öpp­na möns­ter ren­sar slask och snö ef­fek­tivt.

ICE 100 är ett nor­diskt frik­tions­däck med mjuk gum­mib­land­ning. Däc­ket har många sajp­ning­ar som ger ett bra fäs­te på lös som pac­kad snö.

DUNLOP

lan­se­rar nu Win­ter Sport 5 som är ett dubb­fritt vin­ter­däck. Siff­ran 5 be­ty­der att det­ta är den fem­te ge­ne­ra­tio­nen av däc­kets vin­ter­se­rie. Det nya däc­ket som fått ett ökat an­tal möns­ter­block le­ve­re­rar bra grepp på eu­ro­pe­is­ka vägar bå­de i regn som snö. Jäm­fört med si­na fö­re­gång­a­re har ny­kom­ling­en 16% kor­ta­re broms­sträc­ka på is och 15% bätt­re rull­mot­stånd. Ice Touch är ett dubb­däck som kom 2012 och är spe­ci­ellt ut­for­mat för att kla­ra de hår­das­te vin­ter­för­hål­lan­de­na i bå­de Nor­den och Bal­ti­kum.

Dunlop SP IceS­port är ett dubb­fritt vin­ter­däck ut­veck­lat för att kla­ra de hår­das­te vin­ter­för­hål­lan­de­na i Nor­den. Däc­ket har sick­sack-möns­ter på slit­ba­nan och själv­lå­san­de 3D-sajp­ning­ar på däc­kets skuld­ror.

FALKEN

in­tro­du­ce­ra­de ­ ti­di­ga­re i år ett dubb­fritt vin­ter­däck – Espia EPZ II som är en vi­da­re­ut­veck­ling av EPZ som ut­ö­ver att ha fått en ny de­sign även har en ny gum­mib­land­ning. Däc­ket är gjort för snö, ex­trem ky­la och isi­ga väg­ba­nor. Till per­son­bil finns däc­ket i 32 stor­le­kar – från 13 till 18 tum. Gäl­ler det SUV – EPZ II SUV finns det i 14 stor­le­kar från 15 till 18 tum.

FIRESTONE

bi­drar med två vin­ter­däck. Win­ter­for­ce är ett ­dubb­däck som kla­rar ex­tre­ma vin­ter­för­hål­lan­den med bra grepp på pac­kad snö och is. Win­ter­hawk 3 är det dubb­fria al­ter­na­ti­vet som har mo­dern la­mell­tek­no­lo­gi som ger ett på­lit­ligt grepp från lös­snö till is­ga­ta.

GOODYEAR

har en ny­het med det dubb­fria UltraGrip

Per­for­man­ce och är spe­ci­ellt fram­ta­get för de skif­tan­de eu­ro­pe­is­ka väg­un­der­la­gen vin­ter­tid. Däc­kets ka­na­ler av­le­der bå­de vat­ten och slask vil­ket mins­kar ris­ken för vat­ten­pla­ning av­se­värt, sam­ti­digt som de fyr­kan­ti­ga skuld­ror­na på kon­tak­ty­tan bi­drar till för­bätt­rat grepp Firestone

Win­ter­for­ce på tor­ra och isi­ga vägar. Däc­ket är för per­son­bi­lar i mel­lan- och stor­bils­klas­sen i stor­le­kar­na 15 till 19 tum.

UltraGrip Ice Ar­ctic är fram­ta­get för att mö­ta det tuf­fa vin­ter­kli­ma­tet i de nor­dis­ka län­der­na. För att få bätt­re väggrepp har dub­ben ut­for­mats med en vass fram­kant som ger bätt­re grepp på is vid ac­ce­le­ra­tion. Den nya ut­form­ning­en ger dub­ben sta­bi­li­tet och har en bre­da­re bak­kant som gör in­broms­ning­en mer ef­fek­tiv. Däc­ket finns i 40 stor­le­kar mel­lan 13 och 18 tum och finns ock­så för stad­jee­par - UltraGrip Ice Ar­ctic SUV och i 27 stor­le­kar mel­lan 15 och 20 tum.

UltraGrip Ice 2 som är ett dubb­fritt däck var en ny­het för­ra året. Däc­ket är an­pas­sat för nor­dis­ka vin­ter­för­hål­lan­den. I tes­ter är ­be­ty­gen höga vad gäl­ler grepp på is och snö samt ma­növre­rings­för­må­ga och broms­sträc­ka på vå­ta vägar. UltraGrip Ice 2 finns i 33 stor­le­kar mel­lan 13 och 18 tum. UltraGrip 9 var ock­så en ny­het för­ra året och är ett eu­ro­pe­iskt dubb­fritt däck med go­da egen­ska­per på snö­i­ga, vå­ta och tor­ra väg­ba­nor. Däc­ket vi­sar bra re­sul­tat mot slask och vat­ten­pla­ning. UltraGrip 9 finns i 37 stor­le­kar mel­lan 14 och 16 tum.

GISLAVED

som nu­me­ra sor­te­rar un­der Continental har ett dubb­däck – Nord Frost 100 –i årets list­ning. Go­da ac­ce­le­ra­tions- och brom­se­gen­ska­per på snö och is. Mönst­ret är en kom­bi­na­tion av dju­pa och grun­da sajp­ning­ar som ger ett sta­bilt däck. Finns för bå­de per­son­bi­lar och 4x4-for­don. Gis­la

ved Soft Frost 3 är ett dubb­fritt al­ter­na­tiv. Det rikt­nings­be­stäm­da, sym­met­ris­ka mönst­ret ger bra drä­ne­ring av snöslask och vat­ten, sam­ti­digt som det sto­ra an­ta­let grepp­kan­ter ska­par ef­fek­tiv driv- och broms­för­må­ga på vin­ter­un­der­lag. HANKOOK

har en ny­het med det dubb­fria Win­ter iCept Evo W320 av­sett för hög­pre­stan­da- och sport­bi­lar. Däc­ket har ett asym­met­riskt möns­ter som re­sul­te­rar i ett bra väggrepp. För­ra årets ny­het var

Win­ter iPi­ke RS plus W419D. Ett dub­bat däck med he­la 170 dubb där sär­skilt fokus lagts på dub­bar­nas pla­ce­ring. Bäst­säl­jan­de dubb­däck är fort­fa­ran­de Win­ter iPi­ke RS W419. Det dubb­fria Win­ter iCept iz W606 har spe­ci­al­fi­ber i slit­ba­ne­gum­mit som ger däc­ket ett sä­kert grepp på is och snö. Två SUV-däck – ett dub­bat iPi­ke RW11 och det dubb­fria

Dy­na­pro iCept RW08 med ki­selbland­ning i slit­ba­nan finns ock­så med från Hankook.

KHUMO

har med fem vin­ter­däck i årets topp­lis­ta. Win­ter Craft Ice var för­ra årets suc­cé och är ett dubb­däck med sym­met­risk möns­ter­de­sign med 3D-sajp­ning­ar. Ore­gel­bun­det pla­ce­ra­de dub­bar ger max­i­malt fäs­te på is samt mi­ni­me­rar ljud­ni­vån in i ku­pén. Ar­ctic Win­ter K16, även det ett dubb­däck är spe­ci­ellt ut­veck­lat för SUV och 4x4. Korslän­kad sajp­ning max­i­me­rar väggrepp och ma­növre­rings­för­må­ga. Däc­ket har myc­ket go­da brom­se­gen­ska­per på is och snö. Ar­tic Win­ter KW31 är frik­tions­däc­ket för nor­dis­ka vin­ter­vä­gar. Sym­met­risk möns­ter­de­sign i kom­bi­na­tion med se­nas­te tek­ni­kens gum­mib­land­ning ger op­ti­malt grepp på kal­la väg­ba­nor med snö och is. High Per­for­man­ce

Win­ter, även det ett frik­tions­däck har en ag­gres­siv asym­met­risk möns­ter­de­sign, spe­ci­al­de­sig­nat för SUV och 4x4. Fy­ra längs­gå­en­de rib­bor i mönst­ret ger ett sta­bilt och väl­ba­lan­se­rat däck. Ult­ra High Per­for­man­ce Win­ter är ett eu­ro­pe­iskt frik­tions­däck ut­veck­lat för pre­stan­da­bi­lar. Däc­ket har en asym­met­risk möns­ter­de­sign som ger ett bra grepp på snö­i­ga och isi­ga vägar.

MICHELIN

har en ny­het – La­ti­tu­de X-Ice North 2+ som är ett SUV-däck och som kan vi­sa upp 10% kor­ta­re broms­sträc­ka på is och 15% bätt­re ac­ce­le­ra­tion på sam­ma un­der­lag. Det nya däc­ket har pre­cis som sin fö­re­gång­a­re 50 dubb per rullom­krets­me­ter och upp­fyl­ler där­med hu­vud­re­geln i det nya dubb­däcks­reg­le­men­tet som träd­de i kraft 2013. Med ny tek­nik lo­var man att dub­ben ska sit­ta kvar läng­re än ti­di­ga­re. X-Ice North 3 har 10% kor­ta­re broms­sträc­ka på is och 4% bätt­re ac­ce­le­ra­tions­för­må­ga på snö jäm­fört med ti­di­ga­re ge­ne­ra­tion. Sam­ti­digt har an­ta­let dubb re­du­ce­rats med upp till 30%. Dub­ben lo­var man sit­ter kvar 25% läng­re jäm­fört med ti­di­ga­re. X-Ice 3 som är ett dubb­fritt vin­ter­däck har fun­nits se­dan 2012 och finns i 55 di­men­sio­ner. Michelin

Al­pin 5 kom som en ny­het för­ra året och är ett cen­tra­leu­ro­pe­iskt dubb­fritt per­son­bils­däck av­sett för de söd­ra de­lar­na av lan­det. Sam­ma sak gäl­ler La­ti­tu­de Al­pin som är ett mot­sva­ran­de SUV-däck.

NO­KI­AN

fi­rar att Hak­ka­pe­li­it­ta vin­ter­däck nått den akt­nings­vär­da ål­dern av 80 år un­der 2016. Årets ny­het är en spe­ci­al­ver­sion av det dubb­fria No­ki­an Hak­ka­pe­li­it­ta R2 för el- och hy­brid­bi­lar – värl­dens ener­gi­snå­las­te vin­ter­däck. Di­men­sio­nen 155/70R 19 84Q är spe­ci­ellt ut­veck­lat för el­bi­len BMWi3 och i di­men­sio­nen 215/45R 20 95 R XL för BMW i8. Däc­ken pas­sar även and­ra el- och hy­brid­bi­lar. Däc­ket är det förs­ta vin­ter­däck vars rull­mot­stånd upp­fyl­ler kra­ven i klass A, den bäs­ta klas­sen i EU:s däck­märk­ning. No­ki­an Hak­ka­pe­li­it­ta R2 finns även i and­ra di­men­sio­ner – från 13 till 21 tum och har ett ut­märkt is­grepp tack va­re att gum­mib­land­ning­en har hår­da kri­stal­ler med många kan­ter som för­bätt­rar grep­pet spe­ci­ellt på is. R2 finns även för SUV och med Run-flat-tek­nik. Det dub­ba­de al­ter­na­ti­vet

Hak­ka­pe­li­it­ta 8 kom för två sä­song­er se­dan och har fått toppla­ce­ring­ar i däck­tes­ter i Nor­den. Däc­ket har i ge­nom­snitt 50% fler dub­bar än sin fö­re­gång­a­re. Däc­ket kla­rar än­då dubb­lag­stift­ning­ens stränga mil­jökrav. Hak­ka­pe­li­it­ta 8 finns i di­men­sio­ner från 13 tum till 21 tum och för SUV i stor­le­kar­na 16 till 21 tum. De fles­ta di­men­sio­ner­na har märk­ning­en XL, vil­ket in­ne­bär att de har högs­ta bä­rig­het. Däck­si­dor­na är då för­stärk­ta med ara­mid­fi­ber, som bland an­nat flyg­plansoch för­svars­in­du­strin an­vän­der, vil­ket op­ti­me­rar däc­kets slit­styr­ka. I sor­ti­men­tet finns även Run-flat­tek­nik.

PIRELLI

har för sä­song­en två sto­ra ny­he­ter – bå­da dubb­fria frik­tions­däck. Pre­miär är det för Ice Ze­ro FR som finns i 30 di­men­sio­ner från 14 till 19 tum. Däc­ket finns ock­så i fy­ra Run-flat-di­men­sio­ner, två i 16-, en i 17- och yt­ter­li­ga­re en i 18-tum. Stor­le­kar som pas­sar de fles­ta bi­lar och stads­jee­par. Win­ter Sot­to­zero 3 är ett ny­ut­veck­lat odub­bat vin­ter­däck. Det är an­pas­sat bäst för syd­li­ga­re vin­ter­för­hål­lan­den och mo­tor­vä­gar, men har fått ef­fek­ti­va­re snö- och ise­gen­ska­per. Däc­ket har god sta­bi­li­tet vid höga has­tig­he­ter på bå­de torr och våt as­falt. Sot­to­zero 3 finns i stor­le­kar från 16 till 21 tum, och i 11 oli­ka Run-flat-ver­sio­ner. Ice Ze­ro som lan­se­ra­des för två år se­dan var då ett helt nytt dub­bat vin­ter­däck. Däc­ket har bli­vit en för­sälj­nings­suc­cé och pla­ce­ra­de sig bland topp­däc­ken i fle­ra nor­dis­ka tid­ning­ar. Till 2015 har sor­ti­men­tet ut­ö­kats till 102 di­men­sio­ner och finns från 13 till 22 tum.

SAVA

är ett pris­värt vin­ter­däck med 85 års er­fa­ren­het och in­går i dag i Goody­e­ar­fa­mil­jen. Eski­mo Stud är som nam­net lå­ter ett dubb­däck för hår­da vin­ter­för­hål­lan­den. Dub­bar och dubb­för­del­ning­en ger god kon­troll på isi­ga vin­ter­vä­gar. Däc­kets V-for­ma­de slit­ba­ne­möns­ter träng­er un­dan slask och vat­ten vil­ket gör att ris­ken för vat­ten­pla­ning mins­kar. Däc­ket är ett bud­get­däck ut­an att ha gjort av­kall på va­re sig pre­stan­da el­ler sä­ker­het. Eski­mo S3+ är dubb­fritt och an­pas­sat för mind­re bi­lar och eu­ro­pe­is­ka vägar. Däc­kets gum­mib­land­ning med si­li­ka­tek­nik ger läg­re styv­het i lå­ga tem­pe­ra­tu­rer. Eski­mo HP, även det dubb­fritt har rik­tat slit­ba­ne­möns­ter för vin­ter­kör­ning med op­ti­me­rad slit­ba­ne­styv­het. Däck­mönst­ret med lå­san­de la­mel­ler ger bra pre­stan­da un­der snö­i­ga för­hål­lan­den samt en kort broms­sträc­ka. Eski­mo SUV är fram­ta­get till stads­jee­par och har go­da vin­te­re­gen­ska­per till ett rim­ligt pris. Däc­ket har ett möns­ter för vin­ter­kör­ning i al­la eu­ro­pe­is­ka vin­ter­för­hål­lan­den.

YOKOHAMA

har för sä­song­en en ny­het och det är IG50+ som är ett dubb­fritt vin­ter­däck för nor­dis­ka för­hål­lan­den. Däc­ket är en vi­da­re­ut­veck­ling från IG50 som fått bätt­re is- och snö­grepp. Bå­de broms­sträc­ka och rull­mot­stånd har ock­så sänkts med 7%. G073 är den se­nas­te ge­ne­ra­tio­nen av dubb­fria vin­ter­däck för SUV. I gum­mib­land­ning­en finns små po­rer som su­ger upp vat­ten­hin­nan på is likt en svamp vil­ket ger max­i­malt grepp på is. IG55 var dubb­ny­he­ten för­ra året med si­na stjärn­for­ma­de dubb – så kal­la­de ”Nin­ja-dubb” och har i år ut­ö­kats med ett fler­tal di­men­sio­ner med in­rikt­ning på fyr­hjuls­driv­ning.

Bridgestone Bliz­zak DM-V2.

Dunlop Win­ter

Sport 5.

Coo­per WSC.

Hankook ICept W606.

Khumo Win­ter Craft Ice

Goodyear UltraGrip Ice Ar­ctic.

Falken EPZ II.

Gislaved Nord Frost 100.

No­ki­an Hak­ka­pe­li­it­ta

8 SUV.

Sava Eski­mo Stud.

Michelin X-Ice 3.

Yokohama IG55.

Pirelli Ice Ze­ro FR.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.