Suc­cén: Zla­tan, Nis­san och Cham­pi­ons Le­a­gue

När Mal­mö FF lot­ta­des i sam­ma grupp som Re­al Madrid och Zla­tan Ibra­hi­mo­vic Pa­ris SG hör­de Nis­sans spon­sor­chef Basti­en Schupp ett ju­bel. – Det var från gäng­et från Nor­den, det blev fullt på­drag direkt. När Zla­tan kom­mer till Mal­mö i no­vem­ber pla­ne­rar Niss

Allt Om BILAR - - Sidan - JAN-ERIK BERG­GREN

FÖR ETT ÅR se­dan tog Nis­san över som bil­part­ner och spon­sor till UE­FA Cham­pi­ons Le­a­gue ef­ter Ford. Och det har, en­ligt mark­nads­che­fen Basti­en Schupp, va­rit ett lä­ro­rikt år.

– Vi klev in i Cham­pi­ons Le­a­gue som part­ner ba­ra för Eu­ro­pa. Men nu har vi teck­nat ett glo­balt av­tal på tre år. Vi har tre an­nons­plat­ser glo­balt och det är to­talt 17 vec­kor där det är mat­cher., det är det största år­li­ga even­tet, be­rät­tar Schupp.

Var­för val­de ni Cham­pi­ons Le­a­gue?

– Vi vill va­ra ett mär­ke som står för in­no­va­tion och spän­ning, och då vill vi va­ra i en mil­jö som för­knip­pas med de or­den. Det är de bäs­ta spe­lar­na i de bäs­ta la­gen och mat­cher­na vi­sas över he­la värl­den. Vi är ock­så ett glo­balt va­ru­mär­ke så vi kun­de hjäl­pa Cham­pi­ons Le­a­gue att spri­da än­nu mer. Räk­nar man vär­de på den me­di­a­la be­vak­ning­en så är 50 pro­cent i Eu­ro­pa och li­ka myc­ket ut­an­för Eu­ro­pa.

Be­ty­der det myc­ket för Nis­san i Sve­ri­ge att Mal­mö FF är med?

– Ja, och det kom­mer att bli helt ga­let när Zla­tan kom­mer till Mal­mö. Jag var på lott­ning­en i Mon­te Car­lo och det var ett stort ju­bel från al­la från de nor­dis­ka län­der­na när Pa­ris och Mal­mö kom i sam­ma grupp.

Hur myc­ket vär­de­ras Cham­pi­ons Le­a­gue-av­ta­let till?

– Det to­ta­la vär­det för he­la Cham­pi­ons Le­a­gue har be­räk­nats till 150 mil­jo­ner eu­ro på he­la tur­ne­ring­en med al­la mat­cher. Vi är en av de part­ners som är med och vi får bland an­nat el­va mi­nu­ter av re­kla­men runt pla­nen un­der en match. Det är helt di­gi­ta­la skyl­tar. Av­ta­let om­fat­tar ock­så to­talt 1 100 bi­lar som an­vänds till shutt­le­ser­vice och vi är of­fi­ci­ell le­ve­ran­tör av trans­port­bi­lar för eve­ne­mang­en.

El­va mi­nu­ter, det är in­te myc­ket?

– Nej, och det är rätt vik­tigt vad som hän­der un­der de mi­nu­ter­na. Blir det till ex­em­pel ett vik­tigt mål så kom­mer vå­ra skyl­tar att sy­nas på mas­sor av bil­der och tv-klipp från mat­chen un­der fle­ra da­gar och över he­la värl­den. I fjol­å­rets fi­nal ha­de vi li­te tur då två av må­len gjor­des när vå­ra skyl­tar vi­sa­des.

Ni kör rätt en­kel re­klam, var­för då?

– För att det ska upp­fat­tas. 98 pro­cent vet vad Nis­san är men in­te så myc­ket mer. Runt are­nan ar­be­tar vi en­kelt, med enk­la bud­skap. I vå­ra re­klam­fil­mer fo­ku­se­rar vi på vå­ra crosso­ver, vå­ra trans­port­bi­lar och vå­ra el­bi­lar. Men även här är det en­kelt och tyd­ligt. Vi be­rät­tar gär­na ock­så om vår nya femårs­ga­ran­ti på trans­port­bi­lar.

Gör ni nå­got mer un­der mat­cher­na?

– Ja, verk­li­gen. Vi har till ex­em­pel per­so­ner som får gå in på are­nan med flag­gan och vif­ta med den. Det kanske in­te lå­ter så märk­vär­digt men att få kli­va in på en av de här sto­ra are­nor­na är ett min­ne för li­vet. Vi ar­ran­ge­rar ock­så en täv­ling där man ut­ser de fem snyg­gas­te må­len var­je vec­ka.

– Vid fi­na­len i fjol ha­de vi ett stort event där vi vi­sa­de upp al­la vå­ra el­bi­lar.

I re­klam­fil­mer­na syns fle­ra kän­da spe­la­re. Men det är in­te de all­ra största stjär­nor­na. Är det ni som väl­jer spe­la­re och hur tän­ker ni?

– Ja, vi väl­jer spe­la­re. Vi vil­le ha spe­la­re från li­te oli­ka världs­de­lar och vi vil­le ha kän­da spe­la­re men in­te för kän­da. Om vi ha­de haft med Cristi­a­no Ro­nal­do till ex­em­pel så ha­de allt hand­lat om ho­nom, då ha­de in­te vå­ra bi­lar märkts så myc­ket. Vi vil­le ock­så ha spe­la­re från oli­ka världs­de­lar.

– I fil­mer­na har vi valt att fo­ku­se­ra på vå­ra crosso­vers, trans­port­bi­lar och el­bi­lar. Det ska ock­så va­ra en spän­nan­de mil­jö där spe­lar­na och vå­ra in­gen­jö­rer ska va­ra am­bas­sa­dö­rer för bud­ska­pet.

Har det va­rit en­kelt att spe­la in fil­mer­na med de här spe­lar­na?

– Nej, verk­li­gen in­te. Vi var li­te na­i­va där förs­ta året och mis­sa­de att re­gle­ra en mas­sa sa­ker i av­ta­let. Det vi­sa­de sig att det var väl­digt no­ga med vil­ka skor de har och det var in­te så en­kelt som att ba­ra li­ra i svar­ta skor. Spe­la­re, klub­bar och för­bund har en hel del oli­ka av­tal att ta hän­syn till och det var in­te alls en­kelt att få ihop spe­lar­na i en och sam­ma film. Men vi har lärt oss här ock­så, vårt förs­ta år var nyt­tigt på många sätt.

Zla­tan Ibra­hi­mo­vic mot Rasmus Bengts­son och Ka­ri Ar­nas­son i Cham­pi­ons Le­a­gue.

Basti­en Schupp.

Fo­to: BILDBYRÅN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.