Klas­si­kern: Sport­bil som vill va­ra en gli­da­re

Jan-Pe­ter Karls­sons VW Kar­mann Ghia Cab­ri­o­let från 1971 ser ut att kun­na kö­ra ifrån det mesta på vå­ra vägar. Men un­der det läck­ra ska­let döl­jer sig tek­nik från den klas­sis­ka fol­ka­bubb­lan. – Det här är en rik­tig glidar­bil, sä­ger han.

Allt Om BILAR - - Sidan - TEXT & FO­TO: PE­TER FRED­RIKS­SON

DET BRU­KAR UPP­STÅ smär­re folk­sam­ling­ar där han par­ke­rar, och många und­rar vad det är för märk­lig bil han kör om­kring i. För även om den lil­la sport­bi­len bör­ja­de säl­jas re­dan på 50-ta­let hit­ta­de in­te många ex­em­plar till Sve­ri­ge. – Cab­ri­o­let­mo­del­len är väl­digt säll­synt, och den­na fann jag mest av en slump, sä­ger Jan-Pe­ter Karls­son som först var tvek­sam till den grö­na fär­gen, som fak­tiskt är en ori­gi­nal­ku­lör.

Men ef­ter det förs­ta te­le­fon­sam­ta­let till säl­ja­ren som bod­de i Fin­land ha­de han be­stämt sig, det var den här bi­len och ing­en an­nan han skul­le ha.

– He­la fa­mil­jen pas­sa­de på att ta en tur med fär­jan till

Åbo där äga­ren möt­te upp. Bi­len var li­ka fin som jag för­vän­ta­de mig, så mi­na pla­ner på att för­sö­ka pru­ta ned pri­set gick i stö­pet.

Ef­ter att ha läm­nat över en post­väx­el rat­ta­de han glatt bi­len mot fär­jan, men när han skul­le fyl­la upp bräns­le­tan­ken blev det pro­blem.

Ett par slang­kläm­mor var in­te åt­drag­na och det läck­te ben­sin.

– Det blev en stor pöl un­der bi­len. Fär­jan skul­le läm­na ham­nen och jag hann pre­cis få det åt­gär­dat, sä­ger han och tilläg­ger att på mor­go­nen da­gen ef­ter blev det nya be­kym­mer.

Ny­för­vär­vet väg­ra­de star­ta och med hjälp av någ­ra ba­stan­ta lång­tra­dar­chauf­fö­rer lyc­ka­des man knuf­fa igång eki­pa­get.

– Bat­te­ri­et var slut, så ef­ter att vi kom­mit av fär­jan stäng­de jag in­te av mo­torn för­rän jag kom­mit hem, sä­ger han med ett stort le­en­de. Se­dan dess har den rul­lat ut­an någ­ra som helst be­kym­mer. Un­der de se­nas­te åren har han ba­ra be­hövt by­ta någ­ra in­red­nings­de­tal­jer samt skyd­det till suff­let­ten.

– En stor för­del är att bi­len till sto­ra de­lar be­står av stan­dard­kom­po­nen­ter från Volks­wa­gen. Dess­utom finns det en stor till­be­hörs­mark­nad i fram­förallt USA, där även den­na bil kom­mer ifrån.

De förs­ta åren rul­la­de den i so­li­ga Ka­li­for­ni­en och det är en för­kla­ring till att den är rost­fri. När den ti­di­ga­re äga­ren im­por­te­ra­de den till Fin­land re­no­ve­ra­des den från grun­den och av allt att dö­ma gjor­de han ett rik­tigt bra jobb.

»En stor för­del är att bi­len till sto­ra de­lar be­står av stan­dard­kom­po­nen­ter från

Volks­wa­gen.«

VW Kar­mann Ghia Cab ”Det här är en rik­tig glidar­bil.” Un­der ska­let döl­jer sig tek­nik från Fol­ka­bubb­lan.

Jan-Pe­ter Karls­son i sin VW Kar­mann Ghia Cab­ri­o­let från 1971.

VW Kar­mann Ghia Cab Si­na förs­ta år rul­la­de den här pär­lan i Ka­li­for­ni­en. In­stru­ment­pa­nel i ori­gi­nal­skick. Khar­mann Ghia pas­sar bätt­re på små skogs­vä­gar än på Au­to­bahn… Där bak döl­jer sig mo­torn. Ett kraft­pa­ket på – 50 häs­tar….

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.