Här är nya sä­ker­hets­sy­ste­men!

Sä­ker­he­ten har bl­vit bätt­re – myc­ket bätt­re – i vå­ra bi­lar. Krock­ku­dar och bäl­te­sträc­ka­re är stan­dard se­dan länge. Men tek­nik­ut­veck­ling­en stan­nar för­stås in­te där. Vi tar dig med till någ­ra av de bil­till­ver­ka­re som har kom­mit långt vad det gäl­ler in­bygg­da

Allt Om BILAR - - Sidan - TEXT: GUN­NAR FAHL­STRÖM

BILTILLVERKARNA HAR

BLI­VIT allt bätt­re på att ge bil­fö­ra­re och pas­sa­ge­ra­re ett bätt­re skydd. Bil­bäl­ten som au­to­ma­tiskt sträcks vid en kol­li­sion, krock­kud­dar och de­for­ma­tions­zo­ner för att näm­na någ­ra ex­em­pel som hjäl­per till att fö­re­byg­ga ska­dor och ock­så räd­da liv. Nu är det dags för bil­fab­ri­kan­ter­na att även öka sä­ker­he­ten för dem som vis­tas ut­an­för bi­len, skydd för och mot and­ra tra­fi­kan­ter.

MÅNGA HAR SÄ­KERT va­rit med om att få vä­ja för en bil som plöts­ligt sväng­er ut från väg­sidan el­ler en bil­dörr som öpp­nas mitt i färd­vä­gen. Och var­je år sker det olyc­kor med sväng­an­de bi­lis­ter som in­te upp­märk­sam­mat att det kom­mer ett an­nat for­don.

Vol­vo är en av pi­on­jä­rer­na vad det gäl­ler bil­sä­ker­het, bå­de den in­ne i och den ut­an­för bi­len.

– Re­dan 2006 ha­de vi BLIS (Blind Spot In­for­ma­tion Sy­stem) fär­digt, be­rät­tar Claes Bo­berg på Vol­vo.

– I bör­jan an­vän­des ka­me­ror för att upp­täc­ka fa­ror men nu, när radar­tek­ni­ken har ut­veck­lats och pri­set på kom­po­nen­ter gått ner, så kom­bi­ne­ras de med ra­dar. Kort sagt så är ra­darn väl­digt bra på att upp­täc­ka fö­re­mål och

»Med ka­me­ran och dess pro­gram­va­ra kan vi iden­ti­fi­e­ra hind­ret och be­stäm­ma vil­ken åt­gärd som ska ut­fö­ras.«

»När bi­len har par­ke­rats

och man vill öpp­na bil­dör­ren så kän­ner den

av om nå­got for­don när­mar sig och var­nar med ljus­sig­na­ler

i dör­ren.«

be­stäm­ma av­stån­det till dem men med ka­me­ran och dess pro­gram­va­ra kan vi iden­ti­fi­e­ra hind­ret och be­stäm­ma vil­ken åt­gärd som ska ut­fö­ras.

AU­DIS PRESTIGEMODELL Q7 (samt kom­man­de års­mo­dell av A4) har stort ut­bud av sä­ker­hets- och hjälp­sy­stem.

– Fram­förallt dörr­öpp­nings­var­na­ren, som vi än så länge ver­kar va­ra en­sam­ma om att er­bju­da, är till sär­skild nytta för cy­klis­ter och

MC-åka­re, sä­ger To­bi­as Lind på Au­di.

– När bi­len har par­ke­rats och man vill öpp­na bil­dör­ren så kän­ner den av om nå­got for­don när­mar sig och var­nar med ljus­sig­na­ler i dör­ren, funk­tio­nen är ock­så igång i tre mi­nu­ter ef­ter det man stängt av tänd­ning­en.

Au­dis Si­de As­sist (som fun­ge­rar i has­tig­he­ter 15-250 km/ h) har två bak­re ra­dar­sen­so­rer med en räck­vidd på cir­ka 70 me­ter och mä­ter av­stånd och has­tig­hets­skill­na­den till bakom­va­ran­de for­don. Föraren får en ljus­sig­nal i yt­ter­back­speg­lar­na som var­nar för for­don i

dö­da vin­keln el­ler om det när­mar sig has­tigt.

Turn As­sist över­va­kar mö­tan­de tra­fik vid väns­ter­sväng i låg has­tig­het (2-10 km/ h) när föraren ak­ti­ve­rat blin­kers. Vid fa­ra brom­sas bi­len till stil­lastå­en­de i sitt ur­sprung­li­ga kör­fält och för­hind­rar sam­man­stöt­ning med mö­tan­de tra­fik.

RA­DAR OCH KA­ME­ROR som kän­ner av och var­nar om nå­got for­don fin­na i dö­da vin­keln, som var­nar för fil­by­ten när det finns an­nan tra­fik där, för far­lig dörr­öpp­ning, som brom­sar bi­len när det finns hin­der i väg­ba­nan, visst hjäl­per de till att gö­ra tra­fik­mil­jön säk­ra­re.

Men så länge som sä­ker­hets­sy­ste­men kos­tar extra (som ex­em­pel så väljs de till av en­dast 50 pro­cent av dem som kö­per Au­di Q7), så länge som de er­bjuds en­dast för bil­till­ver­kar­nas pre­stige­mo­del­ler och fram­för allt, så länge som de kan kopp­las bort av föraren så är de in­te nå­got du som and­ra tra­fi­kan­ter ska ta för gi­vet.

Men ut­veck­ling­en går snabbt, pri­ser­na går ner och allt fle­ra bil­mo­del­ler får sä­ker­hets­sy­ste­men in­stal­le­ra­de som stan­dard. Och för att få högs­ta be­tyg i EU­RO NCAP:s sä­ker­hets­klass­ning så krävs det att bi­len har en funk­tion för au­to­ma­tisk in­broms­ning vil­ket ock­så kom­mer att på­skyn­da att den funk­tio­nen er­bjuds till de fles­ta bil­mo­del­ler.

»Vid en ho­tan­de kol­li­sion var­nas föraren grad­vis med ljud­sig­nal och var­nings­sym­bol, där­ef­ter med var­nings­in­broms­ning och om nöd­vän­digt au­to­ma­tisk nö­din­broms­ning.«

Volvos BLIS-sy­stem upp­täc­ker och var­nar för en MC som kom­mer bak­i­från.

Au­dis dörr­öpp­nings­var­na­re ser om det kom­mer tra­fik bak­i­från och var­nar med ljus­sig­nal fö­ra­re och pas­sa­ge­ra­re för att öpp­na bil­dör­ren.

Om Au­di­fö­ra­ren har blin­kers påslag­na så var­nar väns­ter­sväng­skyd­det för in­kom­man­de for­don och brom­sar au­to­ma­tiskt vid be­hov

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.