Myc­ket sä­ker­het kan kö­pas till Au­di

Allt Om BILAR - - Trafiksäkerhet -

Au­di har en lång lis­ta på and­ra fö­rar­hjälp­me­del som kan kö­pas till för dess pre­stige­mo­del­ler (många lik­nar dem som er­bjuds till topp­mo­del­ler­na från de fles­ta and­ra bil­till­ver­ka­re). För­u­tom de som nämns härin­till finns bland an­nat:

FICKPARKERINGSHJÄLP: Om­giv­ning­en känns av, lämp­li­ga par­ke­rings­plas­ter iden­ti­fie­ras och bi­len kan sen fås att par­ke­ra au­to­ma­tiskt.

KÖKÖRNINGSASSISTENTEN: I has­tig­he­ter från 0 till 65 km/h kan den ta över styr­ning­en på väl­mar­ke­ra­de vägar i lång­sam tra­fik. Bi­len styrs ge­nom för­sik­ti­ga in­grepp och föl­jer fram­för­va­ran­de for­don in­om sy­ste­mets grän­ser.

FILHÅLLNING: Var­nar med ratt­vib­ra­tion och styr till­ba­ka om föraren oav­sikt­ligt är på väg att läm­na sitt kör­fält (fun­ge­rar från 65 km/h) ut­an att blin­ka.

TRÖTT­HETS­VAR­NA­RE: Ana­ly­se­rar fö­ra­rens be­te­en­de och var­nar om det finns nå­gon in­di­ka­tion på att han el­ler hon bör­jar för­lo­ra kon­cent­ra­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.