Au­dis au­tobroms var­nar grad­vis

Allt Om BILAR - - Trafiksäkerhet -

AU­TOBROMS: I has­tig­he­ter upp till 85 km/h re­gi­stre­ras for­don och gå­en­de via en ka­me­ra mon­te­rad i vindru­tan (100 me­ters räck­vidd). Vid en ho­tan­de kol­li­sion var­nas föraren grad­vis med ljud­sig­nal och var­nings­sym­bol, där­ef­ter med var­nings­in­broms­ning och om nöd­vän­digt au­to­ma­tisk nö­din­broms­ning. I has­tig­he­ter upp till 40 km/h kan olyc­kor helt und­vi­kas in­om sy­ste­mets grän­ser. Vid hög­re has­tig­he­ter (upp till 85 km/h) kan var­nings­sig­na­ler och brom­singrepp mins­ka kol­li­sions­has­tig­he­ten .

UNDANMANÖVERASSISTENT: Hjäl­per föraren att pa­re­ra ett hin­der för att und­vi­ka en olyc­ka. Ini­ti­alt sker ett broms­ryck för att gö­ra föraren upp­märk­sam på fa­ran. När föraren bör­jar sty­ra hjäl­per sy­ste­met till att gui­da bi­len runt hind­ret.

EFFEKTIVITETSASSISTENTEN: An­pas­sar au­to­ma­tiskt has­tig­he­ten till ak­tu­el­la väg­för­hål­lan­den som to­po­gra­fi, has­tig­hets­grän­ser och fram­för­va­ran­de for­don. Även om sy­ste­met är av­stängt an­vänds väg­da­ta för att upp­märk­sam­ma föraren på si­tu­a­tio­ner där det är re­kom­men­de­rat att sak­ta ner. Sy­ste­met kän­ner igen kur­vor, ron­del­ler, kors­ning­ar och has­tig­hets­skyl­tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.