Wan­kel­mo­tor gör come­back – nu

Allt Om BILAR - - Bilar -

Nu kom­mer wan­kel­mo­torn till­ba­ka! Maz­da sä­ger sig ha löst nack­de­lar­na med mo­tor­ty­pen och vi­sa­de upp den i sitt sport­bils­kon­cept RX-Vi­sion Con­cept på To­kyo Mo­tor Show.

Maz­da har haft wan­kel­mo­to­rer i si­na bi­lar se­dan sex­tio­ta­let, och den kanske mest kän­da mo­del­len med wan­kel un­der hu­ven är sport­bi­len RX-7. To­talt till­ver­ka­des 800 000 ex­em­plar av bi­len mel­lan 1978 och 2002.

Upp­föl­ja­ren het­te RX-8 och fick va­ra med fram till 2011. Men re­dan 2010 ploc­ka­des den bort från Eu­ro­pa ef­tersom mo­del­len in­te kla­ra­de av av­gaskra­ven. I och med att mo­del­len för­svann var det många som trod­de att wan- keln var död för all­tid. Men nu kom­mer mo­torn till­ba­ka – Maz­da har fort­satt ut­veck­la mo­tor­ty­pen trots att man la­de ned RX-8.

Maz­da sä­ger sig ha löst pro­ble­men med bräns­letörst, ut­släpp och då­ligt vrid­mo­ment på lå­ga varv­tal bland an­nat tack va­re över­ladd­ning.

– Jag kan in­te gå in på de­tal­jer, men tur­bo är en av ­lös­ning­ar­na vi tror kan fun­ge­ra för ro­ta­tions­mo­torn, sä­ger Kiyos­hi Fu­ji­wa­ra, Maz­das ut­veck­lings­chef till Top Ge­ar på plats i To­kyo.

Nu ska Maz­das nya wan­kel­mo­tor va­ra li­ka bräns­le­ef­fek­tiv som kon­ven­tio­nel­la ben­sin­mo­to­rer. Än så länge

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.