Spe­ci­al­styr­kor­nas monster­bil i pan­sar för ci­vilt bruk

Allt Om BILAR - - Bilar - ELI­AS AN­DERS­SON

Den be­pans­ra­de monster­bi­len Ter­ra­dy­ne Gurk­ha an­vänds van­ligt­vis av mi­li­tär el­ler pi­ket­po­lis. Nu har den släppts i en ver­sion för ci­vilt bruk – så att du som har 2,3 mil­jo­ner kro­nor över ska kun­na pend­la sä­kert till job­bet.

Den ka­na­den­sis­ka Ter­ra­dy­ne Gurk­ha byg­ger på ett skottsäkert chas­si från en Ford 450, men an­nars har de två in­te sär­skilt myc­ket ge­men­samt. Bi­len an­vänds främst av spe­ci­al­styr­kor som ame­ri­kans­ka S.W.A.T. och den Mex­i­kans­ka mot­sva­rig­he­ten Fu­er­za Ci­vil. Fram tills nu allt­så.

Nu finns Gurk­ha att be­stäl­la i ”Ci­vi­li­an Edi­tion” – en ver­sion an­pas­sad för män­ni­skor som in­te ar­be­tar in­om po­lis el­ler mi­li­tär. Men det be­ty­der in­te att man spa­rat på skydds­plå­tar­na. Bi­lens ytt­re ska kla­ra at­tac­ker med grov­ka­librig pansar­bry­tan­de am­mu­ni­tion. Un­der hu­ven sit­ter en die­sel­mo­tor på 6,7 li­ter och 300 häst­kraf­ter med ett vrid­mo­ment på när­ma­re 900 Newton­me­ter. Ut­ö­ver det har den en enorm bensin­tank som rym­mer mer än 150 li­ter.

Nu går den fem­sit­si­ga bi­len att kö­pa för drygt 2,3 mil­jo­ner kro­nor. Myc­ket kan tyc­kas, men det är i al­la fall bil­li­ga­re än den be­fint­li­ga ver­sio­nen an­pas­sad för myn­dig­he­ter. Den ame­ri­kans­ka bas­ket­s­tjär­nan J.R. Smith upp­ges ha fått be­ta­la mot­sva­ran­de 3,7 mil­jo­ner för sitt ex­em­plar för två år se­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.