Ugn i bak­sä­tet när piz­za­bud ryc­ker ut!

Chev­ro­lets nya sats­ning in­ne­bär knap­past nå­got stort steg fram­åt för bil­in­du­strin. Men för vän­ner av ta­ke away-mat är den en mind­re re­vo­lu­tion. Nu ska piz­zan ald­rig mer va­ra kall när den kom­mer fram.

Allt Om BILAR - - Alltombilar - ELI­AS AN­DERS­SON

CHEV­RO­LETS HAR till­ver­kat en spe­ci­al­ver­sion av sin små­bil Spark för den ame­ri­kans­ka piz­za-ked­jan Do­mi­nos räk­ning. Den bju­der in­te di­rekt på någ­ra Im­po­ne­ran­de pre­stan­da, men för de som gil­lar snabb­mat kom­mer den med fle­ra rik­tigt smar­ta lös­ning­ar.

DXP – som mo­del­len kal­las – har ba­ra en sitt­plats. Där pas­sa­ge­rar­sä­tet bru­kar sit­ta finns nu i stäl­let för­va­rings­ut­rym­men för dric­ka, så­ser, ser­vet­ter och an­nat som ska le­ve­re­ras med ma­ten. Men desto vik­ti­ga­re är den in­bygg­da ug­nen bakom fö­rar­sä­tet, som ska kun­na hål­la piz­zor­na var­ma upp till 60 gra­der på vägen hem till kun­den. Väl fram­me kan den sido­mon­te­ra­de luc­kan till ug­nen en­bart lå­sas upp in­i­från bi­len för att mins­ka ris­ken att nå­gon hung­rig tjuv läg­ger van­tar­na på ma­ten.

I USA ska 100 ex­em­plar av DXP tas i bruk un­der en pe­ri­od på tre må­na­der. Nu åter­står det ba­ra att se om upp­fin­ning­en får fäs­te i Sve­ri­ge.

»Histo­ri­en är full av fö­re­tag med bra pro­duk­ter som trots det gått un­der.«

Bakom fö­ra­ren sit­ter den in­bygg­da piz­zaug­nen.

Comments

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.