Mer hän­syn be­hövs i tra­fi­ken

Allt Om BILAR - - Brev -

Hej Jan-Erik! Läs­te med in­tres­se din ar­ti­kel och det lig­ger nog en hel del i de si­tu­a­tio­ner du be­skri­ver (som nog många kan kän­na igen).

Jag ber dig upp­ma­na till mer hän­syn och re­spekt i tra­fi­ken. Tyck­te att du tar par­ti för fort­kö­rar­na och går för hårt åt dem som in­te vill kö­ra for­ta­re än max tillå­ten has­tig­het (vil­ket man ju egent­li­gen in­te får).

De som vill kö­ra fort kan för min del gär­na gö­ra det när det pas­sar tra­fik­si­tu­a­tio­nen, men får helt en­kelt ta hän­syn till att in­te al­la and­ra har sam­ma in­ställ­ning/för­må­ga/ be­hov. En bra fö­ra­re tar hän­syn till tra­fik­si­tu­a­tio­nen. I dag finns det en väl­digt ego­cen­tre­rad och ar­ro­gant ”jag skall fram”in­ställ­ning på vägar­na vil­ket ska­par onö­digt far­li­ga si­tu­a­tio­ner och ir­ri­ta­tion vil­ket i sin tur ris­ke­rar att mins­ka hjälp­sam­he­ten. Många bi­lis­ter tyc­ker sig ha rätt till att ut­sät­ta and­ra för fa­ra ge­nom att läg­ga sig 1–2 me­ter bakom en an­nan tra­fi­kant un­der på­gåen­de om­kör­ning och då gär­na blin­ka otå­ligt för att ”hind­ret” för de­ras fram­fart skall stres­sas till att flyt­ta på sig. Jag gis­sar att t.ex. olyc­kan på E20 norr om Halm­stad för någ­ra år se­dan or­sa­ka­des av att en bil stres­sa­des till att kö­ra in för snävt fram­för den tank­bil som full med brand­far­lig last tap­pa­de kon­trol­len och fö­ra­ren brän­des till döds i sin fö­rar­hytt häng­an­de från en bro.

En an­nan väl­digt ir­ri­te­ran­de si­tu­a­tion är de som till var­je pris i ab­so­lut sista se­kun­den skall kläm­ma sig fö­re yt­ter­li­ga­re en bil när två­fi­ligt blir en­fi­ligt vid vägar med väx­lan­de an­tal kör­fält vil­ket ut­sät­ter and­ra för fa­ra och obe­hag. Vins­ten är of­ta en­sta­ka se­kun­der vil­ket in­te mot­sva­rar den risk de själ­va tar och fram­för allt den de ut­sät­ter and­ra för.

Mar­tin

JAN-ERIK:

Många bra po­äng­er och det är bra att vi är fle­ra som för­sö­ker tryc­ka på hän­syn och över­se­en­de och att in­te kö­ra allt för ag­gres­sivt i tra­fi­ken. Men det är ock­så vik­tigt att in­te smy­ga fram ut­an att ta plats och sy­nas på rätt sätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.