Livs­far­ligt att vän­da bar­net!

Allt Om BILAR - - Brev -

Ditt råd nr 4 att tum­ma på att bar­net skall sit­ta bak­åt­vänt är van­sin­ne! Som jour­na­list har du ett an­svar för vad du skri­ver till lä­sar­na. Att vän­da bar­net fram­åt för ti­digt ökar ris­ken att ska­das vid krock med fem gång­er en­ligt Folk­sams sta­tistik. Ditt ”råd” är med and­ra ord livs­far­ligt!

Det finns mäng­der av knep mot åk­sju­ka, allt ifrån plås­ter på na­veln till en del av en åk­sju­ke­ta­blett. Mäng­der av pa­u­ser. Gi­vet­vis job­bi­ga­re för för­äl­dern, men vad är be­svär kont­ra bru­ten nac­ke? Jag vet vad jag skul­le väl­ja. Att ni som mot­vikt till det­ta skul­le pub­li­ce­ra en ar­ti­kel om barn­sä­ker­het i bil grun­dat på sta­tistik och forsk­ning skul­le upp­vä­ga den­na ar­ti­kels då­li­ga jour­na­li­stik. Om man ens kan kal­la en ar­ti­kel med en per­sons sub­jek­ti­va er­fa­ren­he­ter för jour­na­li­stik.

Häls­ning­ar Le­na Blom­kvist Själv små­barns­mam­ma, med in­tres­se

för att sö­ka kun­skap och in­for­ma­tion

JAN-ERIK:

Jag sä­ger in­te att al­la ska vän­da bar­nen fram­åt och ab­so­lut in­te för ti­digt. Men många går helt en­ligt reg­ler­na och tän­ker in­te själ­va. Jag vet per­so­ner som an­ser att vi ska sit­ta bak­åt till en viss ål­der – trots att vi bå­de är oli­ka långa och tunga i oli­ka åld­rar. Barn ska sit­ta bak­åt­vänt så långt det är möj­ligt men vänd dem om du mås­te och det in­te är för­e­nat med allt­för sto­ra ris­ker. Och är du som för­äl­der mins­ta osä­ker – gå på re­kom­men­da­tio­ner­na om längd, vikt och ål­der. Jag vet de som sät­ter si­na barn bak­åt­vänt men helt fel­ak­tigt och tror att bar­nen är skyd­da­de. An­vänd sunt för­nuft och tänk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.