Kli­matpra­tet är re­na go­jan

Allt Om BILAR - - Brev -

Bäs­ta Jan-Erik Berg­gren! Att vi skall va­ra räd­da om och vår­da vår närmil­jö är en gi­ven sak. Men när man bör­jar pra­ta om kli­ma­tet och bi­lar så är det re­na go­jan. Vårt kli­mat le­ver sitt eget liv och att tro att vi skul­le kun­na på­ver­ka det är re­na struntpra­tet. Ba­ra ett sätt att klå oss på peng­ar. Ge mig ett en­da ve­ten­skap­ligt un­der­byggt be­vis på att vi kan på­ver­ka vårt kli­mat. Hän­vi­sa in­te till FN:s kli­mat­pa­nel IPCC för det är inga ve­ten­skaps­män ut­an en po­li­tiskt till­satt grupp som har be­talt för att sä­ga de ”rät­ta” sa­ker­na. Kal­la och var­ma pe­ri­o­der har av­löst varand­ra ge­nom år­tu­sen­de­na. Att bör­ja dil­la om ”kli­mat­för­änd­ring­ar” som skul­le ha in­träf­fat på någ­ra få år är så löj­ligt och dumt att det knap­past för­tjä­nar att be­mö­tas. An­nars är du bra på bi­lar, men fall in­te i gro­pen om ”kli­ma­tet.”

Vän­li­ga häls­ning­ar, Ken­neth Åhr­lin Sandviken

JAN-ERIK:

Tack. Jag det här med kli­ma­tet och CO2 och på­ver­kan från män­ni­skan ska­par tvi­vel. Till viss del kan ve­ten­skaps­män­nen vi­sa el­ler be­vi­sa vad de vill och det slu­tar där­för med tro. Jag har valt, och för­sökt re­do­vi­sa, att jag tror myc­ket på det kli­mat­fors­ka­ren Jo­han Rock­ström sä­ger. Han ti­tu­le­rar sig ag­ro­nom och mil­jö­veta­re. Tror man på Jo­han så be­ty­der det att vi mås­te ta steg i en viss rikt­ning. Jag tyc­ker ock­så att po­li­ti­ker­na ska pra­ta klar­språk om ste­gen och vad de kos­tar.

Bi­lis­men på­ver­kar kli­ma­tet, me­nar Jan-Erik Berg­gren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.