MÅNGA ”FUL­TVÄT­TAR” BI­LEN TROTS MIL­JÖ­HOT

Na­tu­ren för­o­re­nas med ol­ja, tungme­tal­ler och and­ra mil­jö­far­li­ga äm­nen när du spo­lar av din bil på ga­ra­ge­upp­far­ten. Än­då väl­jer var tred­je svensk bi­lä­ga­re att tvät­ta hem­ma, vi­sar en un­der­sök­ning som Shell gjort till­sam­mans med Si­fo.

Allt Om BILAR - - Biltvättning - TEXT: ELI­AS AN­DERS­SON FOTO: THINK­STOCK

NÄR DU TVÄT­TAR din bil ren­görs den bland an­nat från bräns­le­res­ter, däck­par­tik­lar, väg­ma­te­ri­al och gif­ti­ga tungme­tal­ler. Spo­lar du av for­do­net hem­ma är det äm­nen som ham­nar på mar­ken och för­mod­li­gen i dag­vat­ten­sy­ste­met – som se­dan rin­ner ut i vat­ten­drag och sjö­ar.

Fle­ra kom­mu­ner har valt att in­fö­ra för­bud mot så kal­lad ”ful­tvätt”. I Jön­kö­ping ris­ke­rar den som ren­gör sin bil på en yta där mar­ken in­te är av grus el­ler gräs bö­ter på 10 000 kro­nor, även om det hit­tills in­te är nå­gon i kom­mu­nen som bli­vit tvung­en att be­ta­la ef­ter att an­mä­lan gjorts.

Var tred­je svensk bi­lä­ga­re ful­tvät­tar fort­fa­ran­de, en­ligt un­der­sök­ning­en från Shell och Si­fo. Näs­tan li­ka stor an­del, 32 pro­cent, gör det för hand i tvätt­hall, me­dan 48 pro­cent väl­jer att kö­ra sin bil ge­nom au­to­mat­tvätt. I bå­da de två sist­nämn­da fal­len finns det van­ligt­vis sy­stem för att sam­la upp det smut­si­ga vatt­net ef­ter att det spo­lats av for­do­net. För den som än­då vill tvät­ta hem­ma bör un­der­la­get va­ra gräs el­ler grus, så att mar­ken su­ger upp äm­ne­na.

Un­der­sök­ning­en vi­sar ock­så att 44 pro­cent av bi­lä­gar­na tvät­tar sin bil en gång i kvar­ta­let, 33 pro­cent gör det en gång i må­na­den och 11 pro­cent en gång om året. Fem pro­cent tvät­tar sin bil var­je vec­ka och li­ka många upp­ger att de ald­rig tvät­tar den.

Var tred­je svensk ”ful­tvät­tar”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.