Till­ver­ka­des av brit­tiskt dot­ter­bo­lag

Allt Om BILAR - - Klassikern -

Cor­sa­ir till­ver­ka­des av Fords brit­tis­ka dot­ter­bo­lag mel­lan 1963 och 1970 och har en re­la­tivt kon­ven­tio­nellt form­gi­ven de­sign, med un­dan­tag för fron­ten som på­min­ner om Ford Thun­der­bird. Cor­sa­ir ingick i Consul-fa­mil­jen och de­la­de fle­ra kom­po­nen­ter med Cor­ti­na, Clas­sic och Capri. Från och med års­mo­dell 1966 er­bjöds en V4-mo­tor som var nå­got star­ka­re än den ti­di­ga­re ra­ka fy­ran. Den­na mo­torn är dock in­te den­sam­ma som tys­ka Ford tog fram och som bland an­nat an­vän­des i SAAB V4.

Ele­gant ratt...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.