4

Gör vid ett till­fäl­le!

Allt Om BILAR - - Besiktning -

Jag har en Mer­ce­des 190 -90 som jag tän­ker by­ta till en die­sel­mo­tor från en an­nan Mer­ce­des av sam­ma års­mo­dell. Min är idag en ben­si­na­re så jag mås­te in och re­gi­stre­ra in mo­torn i nya bi­len. Har kol­lat så det går med ef­fek­tök­ning­en så det är lugnt. Det jag und­rar är om jag kan by­ta mo­tor och se­dan åka in och gö­ra en kon­troll­be­sikt­ning in­nan jag gör re­gi­stre­rings­be­sikt­ning­en? Har be­sikt­nings­pe­ri­o­den nu och mo­torn som sit­ter i har lagt av helt. El­ler ska re­gi­stre­rings­be­sikt­ning­en gö­ras fö­re kon­troll­be­sikt­ning­en

Den­nis MOR­GAN: Vid kon­troll­be­sikt­ning­en in­går kon­troll av att bi­len över­ens­stäm­mer med de registrerade upp­gif­ter­na. Har du bytt mo­tor till en mo­tor med ett an­nat bräns­le­slag så är det krav på re­gi­stre­rings­be­sikt­ning. Vid kon­troll­be­sikt­ning­en kom­mer du att bli fö­re­lagd om att gö­ra en kon­troll­be­sikt­ning in­om en må­nad från den dag som du kon­troll­be­sik­tar bi­len. Gör re­gi­stre­rings­be­sikt­ning­en och kon­troll­be­sikt­ning­en vid sam­ma till­fäl­le så spar du bå­de tid och peng­ar. En­ligt for­dons­för­ord­ning­en ska man gö­ra en re­gi­stre­rings­be­sikt­ning in­om en må­nad ef­ter det att man gjort en änd­ring ett for­don från de registrerade upp­gif­ter­na. Om for­do­net är av­ställt gäl­ler att re­gi­stre­rings­be­sikt­ning ska ske in­om en vec­ka ef­ter det att av­ställ­ning­en upp­hör­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.