2

Mås­te an­mär­kas

Allt Om BILAR - - Besiktning - MOR­GAN ISACS­SON ALLT OM BI­LARs ex­pert på bil­be­sikt­ning

Jag har en Toyo­ta Co­rol­la årsm 2000 1,4 mo­tor. Jag har fått om­be­sikt­ning på grund av att kon­troll­lam­pan för krock­kud­den blin­kar kon­stant och lång­samt. I och med att den in­te ly­ser kon­stant, har jag sett på nä­tet att det görs oli­ka be­döm­ning­ar på be­sikt­nings­fö­re­ta­gen. Vad gäl­ler?

Leif An­ders­son MOR­GAN: Funk­tions­kon­troll av SRS -in­di­ke­ring (air­bag) in­för­des den 1 ja­nu­a­ri 2012 och då kon­trol­le­ras att var­nings­lam­pan fun­ge­rar och att den in­te var­nar för fel i krock­skydds­sy­ste­met. En in­di­ke­ring/var­nings­lam­pa kan var­na på oli­ka sätt så om den ly­ser med fast sken el­ler blin­kar lång­samt har ing­en be­ty­del­se för be­döm­ning­en. Var­nar in­di­ke­ring­en för fel i sy­ste­met så mås­te det an­mär­kas på det­ta fel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.