1

Mås­te ha chas­si­num­mer

Allt Om BILAR - - Besiktning -

Bil­prov­ning­en har sökt chas­si­num­ret i bal­ken på hö­ger si­da, mitt för fram­dör­ren! Men kan den in­te fin­nas på nå­got an­nat stäl­le. Bi­len är en Izo­su Ro­deo -94, reg nr pxp774, im­por­te­rad från USA. Varen­da bil i he­la värl­den har väl in­te in­stans­ning­en på sam­ma stäl­le?

Inge­mar Kaup­pi MOR­GAN: En­ligt tek­nis­ka da­ta för din bil åsat­tes det ett in­stan­sat chas­si­num­mer på hö­ger si­do­balk när bi­len re­gi­stre­ra­des i Sve­ri­ge den 3 no­vem­ber 2000. Chas­si­num­ret kan va­ra pla­ce­rat var som helst på den hö­ga si­do­bal­ken men le­ta där det finns möj­lig­het att slå in ett chas­si­num­mer. Det kan även va­ra så att man de­mon­te­rat ett hjul på hö­ger si­da för att kom­ma åt att slå in ett chas­si­num­mer, så le­ta även där. Om det är så att chas­si­num­ret rostat bort mås­te man slå in ett nytt chas­si­num­mer och där­ef­ter gö­ra en re­gi­stre­rings­be­sikt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.