6

Spric­kor i fram­ru­tan

Allt Om BILAR - - Besiktning -

Vad är det egent­li­gen som gäl­ler vid spric­kor i fram­ru­tan? Jag har en spric­ka ne­re i hög­ra hör­net som in­te stör syn­fäl­tet. Får jag ha det?

Häl­sar Carl MOR­GAN: Ja, så länge som spric­kan el­ler ska­dan in­te är i fö­ra­rens syn­fält. Fö­ra­rens syn­fält är för­enk­lat den yta på vindru­tan som vindru­te­tor­kar­na ren­gör. Be­ro­en­de på var i fö­ra­rens syn­fält ska­dan är skil­jer det i be­döm­ning­en. I fö­ra­rens syn­fält rakt fram får det in­te fin­nas någ­ra spric­kor alls el­ler sten­skott stör­re än 10 mm. I fö­ra­rens syn­fält till hö­ger fram­för pas­sa­ge­ra­ren får det in­te fin­nas ett fler­tal spric­kor el­ler stör­re sten­skott/ska­dor som är sikt­hind­ran­de. Även re­por på grund av sli­tage kon­trol­le­ras och be­döms. Om re­por­na på­tag­ligt för­säm­rar sik­ten blir det en an­märk­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.