7

Kopp­la in cykel­da­tor?

Allt Om BILAR - - Besiktning -

Har en Vol­vo -91 945. med tra­sig has­tig­hets­mä­ta­re. Hit­tar inga re­serv­de­lar. Mås­te man ha has­tig­hets­mä­ta­re? Al­ter­na­ti­vet är att skro­ta den, men den är i öv­rigt fri från rost och har ba­ra gått 20 000 mil.

Chris­ter An­ders­son MOR­GAN: Al­la bi­lar från och med års­mo­dell 1956 mås­te ha en fun­ge­ran­de has­tig­hets­mä­ta­re vid en kon­troll­be­sikt­ning. Om du mot för­mo­dan in­te kan hit­ta en be­gag­nad has­tig­hets­mä­ta­re på skro­ten kan ett al­ter­na­tiv kan va­ra att du mon­te­rar en ”cykel­da­tor” som has­tig­hets­mä­ta­re. Den mås­te då va­ra in­kopp­lad på bi­lens or­di­na­rie el­sy­stem och ak­ti­ve­ras au­to­ma­tiskt när bi­len körs samt att be­lys­ning­en på cykel­da­torn mås­te tän­das när for­do­nets or­di­na­rie be­lys­ning tänds.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.