5

Bå­de ja och nej...

Allt Om BILAR - - Besiktning -

Av nå­gon an­led­ning gniss­lar mi­na brom­sar när de är kal­la. När jag kört dem var­ma går det bra, och be­läg­gen ver­kar va­ra bra. Är det nå­got jag kan få ned­slag på vid be­sikt­ning­en?

Med vän­lig häls­ning, Ol­le MOR­GAN: Bå­de ja och nej. Om brom­sar­na ”gniss­lar” när du kör ut­an att du tryc­ker på bromspe­da­len är det ett tec­ken på att brom­sar­na kär­var och är an­lig­gan­de. An­lig­gan­de broms kon­trol­le­ras vid kon­troll­be­sikt­ning­en och om brom­sen är på­tag­ligt an­lig­gan­de blir bi­len un­der­känd. Om brom­sar­na en­dast ”gniss­lar” när du an­vän­der brom­sen när de är kal­la ger in­te nå­gon an­märk­ning. Gniss­lan­de brom­sar be­ror of­tast på att det bil­dats en hård ”gla­sad” yta på broms­be­läg­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.