Ir­ri­te­ran­de pro­blem

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

5Jag har en Vol­vo V70 från 2001 med ett otro­ligt ir­ri­te­ran­de pro­blem. Var­je gång jag ska spo­la ru­tan går säk­ring­en. Jag har bytt pump, re­lä och reg­lage, men pro­ble­met för­svin­ner in­te. Vad kan det va­ra för fel? Eva JONAS: Hej Eva. Det lå­ter verk­li­gen kons­tigt. Pum­pen bru­kar ju va­ra or­sa­ken. men själv­klart kan det va­ra till ex­em­pel en plus­ka­bel som är skavd och lig­ger mot jord så det blir kort­slut­ning. Dra nya kab­lar till pum­pen och se om pro­ble­met för­svin­ner. Kol­la såklart ock­så så det är rätt am­pe­re­tal på säk­ring­en!

6an till 5:an. Vad jag vet så sä­ger bil­hand­lar­na vid ett ny­bils­köp att man in­te skall hop­pa över väx­lar för skul­le väx­ellå­dan gå sön­der så täcks det in­te av ga­ran­tin. En nä­ra vän köp­te en fa­briksny bil och bil­hand­la­ren sa att man in­te skall hop­pa över väx­lar på grund av ga­ran­tin. Vad är det som gäl­ler egent­li­gen? Jag sö­ker med ljus och lyk­ta ef­ter svar då jag kom­mer kö­pa en fa­briksny bil när kör­kor­tet finns i han­den. Jag hop­pas att ni kan re­da ut det här or­dent­ligt och ge mig ett svar på det­ta. Mvh To­bi­as JONAS: Lyss­na du på din tra­fiklä­ra­re och in­te på and­ra ”ex­per­ter”. Om du nu väl­jer att väx­la di­rekt från 3:an till 5:an så gis­sar jag att du li­ka of­ta i så fall även kom­mer väx­la från 2:an till 4:an och där­med kom­mer al­la väx­lar att få ar­be­ta lik­vär­digt. Att någ­ra ga­ran­ti­er in­te skul­le gäl­la är struntprat. Helt en­kelt av det fak­tum att be­vis­ning­en av att du in­te skul­le kört på al­la väx­lar är omöj­lig att ta fram vid ett evevntu­ellt ga­ran­tiä­ren­de. Det skall dess­utom in­te hel­ler spe­la nå­gon roll! Och i san­ning­ens namn så var det nog fem­ton år se­dan jag hör­de ta­las om en ma­nu­ell väx­ellå­da med be­kym­mer un­der de förs­ta åren från fa­brik. Det är sna­ra­re ett pro­blem som upp­står ef­ter många år och mil och san­no­likt ock­så på grund av ol­jeläc­kage el­ler and­ra fak­to­rer, mer än din eco- driving. Lyc­ka till med kör­kor­tet och väl­kom­men till bil­värl­den!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.