Vol­vo kli­ver in in­ter­na­tio­nellt i WTCC-ra­cing

Allt Om BILAR - - Bilar - DA­VID JA­KOBS­SON

Cy­an Ra­cing, som ny­li­gen byt­te namn från Po­les­tar Ra­cing, har haft ett an­tal fram­gångs­ri­ka år till­sam­mans med Vol­vo. Tea­met är re­ge­ran­de STCC-mäs­ta­re med sin fö­ra­re Ted Björk och har ock­så haft ett par spän­nan­de år i au­stra­lis­ka V8 Su­per­cars.

Nu spän­ner Cy­an Ra­cing bå­gen yt­ter­ li­ga­re och ger sig in den tuf­fa in­ter­na­tio­nel­la se­ri­en WTCC.

Bi­len byggs på ett reg­le­men­te som kal­las TC1. Cy­an Ra­cing har en Vol­vo S60 som de job­bar med. Den nya bi­len har en 1,6-li­ters tur­bo­mo­tor som ska ge cir­ka 400 häst­kraf­ter vid max­varv­ta­let 8 500 rpm. Kraf­ten går via en sex­väx­lad se­kven­ti­ell väx­ellå­da och bi­len är fram­hjuls­dri­ven.

Vol­vo S60 TC1 har en ka­ross som är byggd av stål och kol­fi­ber, vil­ket bi­dra­git till att hål­la ne­re vik­ten. To­talt ska bi­len väga cir­ka 1 100 ki­lo.

Vil­ka fö­ra­re som ska kö­ra för Cy­an Ra­cing i WTCC är i skri­van­de stund in­te of­fi­ci­ellt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.