Från tuf­fa öken­lopp till en ver­sion för ga­tan

Allt Om BILAR - - Innehall - ALEXANDER OLWAN

Za­rooq Sand Ra­cer he­ter bi­len som ska ta sig an tuf­fa öken­lopp som Da­kar-ral­lyt.

Men det uni­ka med den här täv­lings­bi­len är att den ock­så ska till­ver­kas i en gat­le­gal ver­sion.

Bi­len är ba­ra 4,2 me­ter lång, li­te kor­ta­re än en van­lig Ford Focus. Kraft­käl­lan är mon­te­rad där bak – en V6-mo­tor på 3,5 li­ter som le­ve­re­rar 304 häst­kraf­ter i stan­dardut­fö­ran­de. Men Za­rook kom­mer att er­bju­da vas­sa­re ver­sio­ner på 400 och 500 häst­kraf­ter.

Bus­bi­len är bak­hjuls­dri­ven via en au­to­mat­lå­da – vil­ket in­te alls är ovan­ligt för den här ty­pen av Dakar­bi­lar. Sandra­cern är ut­veck­lad till­sam­mans med spans­ka Ca­pos Ra­cing som haft fram­gång­ar in­om GP2 och for­mel 3. De­sig­nen är sig­ne­rad Ant­ho­ny Jan­na­rel­ly, som bland an­nat lig­ger bakom su­per­bi­lar­na Ly­kan och Fenyr från sa­ra­bis­ka W Mo­tors.

Täv­lings­ver­sio­nen av bi­len väger in på blyg­sam­ma 1 000 ki­lo, me­dan de gat­le­ga­la bi­lar­na kom­mer att lyx­ut­rus­tas – och där­med bli li­te tyng­re. Ut­rust­ning­en kom­mer bland an­nat be­stå av ett in­fo­tain­ment­sy­stem, de­kor­lis­ter i kol­fi­ber och be­kvä­ma­re sä­ten.

Za­rooq sä­ger att den nya bi­len ska va­ra grun­den för en ny täv­lings­se­rie med en­bart de­ras bi­lar. Från bör­jan har man ta­git fram bi­len för ett nytt upp­le­vel­se­cent­rum för off­ro­ad i Du­bai. Za­rooq har in­te med­de­lat hur många bi­lar man ska byg­ga, men man har be­kräf­tat att en gat­le­gal ver­sion ska till­ver­kas. Ini­ti­a­la upp­gif­ter en­ligt brit­tis­ka saj­ten Au­tocar är att Za­rooq Sand Ra­cer till att bör­ja med ska byg­gas i 20 ex­em­plar och kos­ta från 100 000 dol­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.