Saab-fol­ket vi­sar upp en ny suv i Ki­na

Allt Om BILAR - - Innehall - ALEXANDER OLWAN

När Saab gick i kon­kurs vär­va­des tunga in­gen­jö­rer till ki­ne­sis­ka Qo­ros. Nu har de­ras nya mo­dell Qo­ros 5 vi­sats upp på bil­sa­long­en i Kan­ton. Men vi eu­ro­pé­er får vän­ta minst till 2017 på lan­se­ring.

Re­dan 2013 lan­se­ra­des den förs­ta mo­del­len från ki­ne­sis­ka Qo­ros. Qo­ros 3 krock­testa­des av Eu­ro NCAP och gjor­de suc­cé som en av de säk­ras­te mo­del­ler­na nå­gon­sin – tack va­re duk­ti­ga in­gen­jö­rer som ti­di­ga­re job­bat på Saab, bland dem fö­re det­ta chefsin­gen­jö­ren Ro­ger Mal­kus­son.

Se­dan dess har man lan­se­rat Qo­ros 3 Hatch och Qo­ros 3 Ci­ty SUV.

Nu har man pre­cis vi­sat upp en mel­lanstor suv på bil­sa­long­en i Kan­ton. Qo­ros 5 är nam­net på den nya mel­lansto­ra su­ven som ri­tats av de­sign­centren i Shang­hai och Mün­chen.

Un­der hu­ven sit­ter en ben­sin­mo­tor på 1,6 li­ter och 154 häst­kraf­ter – det är sam­ma kraft­käl­la som i Qo­ros 3.

Den nya su­ven är väl­ut­rus­tad med led-strål­kas­ta­re och pa­no­ra­ma­tak. På in­si­dan hit­tar vi skinn­kläd­sel, en 8-tum stor pek­skärm och en lju­dan­lägg­ning från Bo­se. Den nya su­ven ska rul­la ut i Ki­na un­der 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.