Hu­racan drar fram som en orkan

Allt Om BILAR - - Innehall - JAN-ERIK BERG­GREN

Den ena mo­del­len häf­ti­ga­re än den and­ra. Fyr­hjuls­drift och V10-mo­tor. Så har Lam­borg­hi­nis re­cept sett ut för en hel se­rie su­per­bi­lar de se­nas­te åren. Men nu blir det till­ba­ka till fram­ti­den.

Nya Lam­borg­hi­ni Hu­racan LP 580-2 som vi­sats på bil­sa­long­en i Los Ang­e­les har vis­ser­li­gen V10-mo­torn men fyr­hjuls­drif­ten är bort­ta­gen. Där­med ska ock­så LP 580-2 bli den bil­li­gas­te av de tre Hu­racan-mo­del­ler som hit­tills pre­sen­te­ras. Vi har ti­di­ga­re sett bå­de en cou­pé och en cab­ri­o­let – med fyr­hjuls­drift – med mo­dell­nam­net Hu­racan.

V10-mo­torn är mon­te­rad i mit­ten av bi­len och mo­torn har trim­mats ner från 601 till 572 häst­kraf­ter. Vrid­mo­men­tet har gått sam­ma väg me­dan vik­ten mins­kats med 33 kg.

Lam­borg­hi­ni har be­hål­lit cy­lin­derav­stäng­ning­en och den sjuste­ga­de dub­bel­kopp­lings­lå­dan från de fyr­hjuls­driv­na sys­ko­nen.

I ren ac­ce­le­ra­tion är det dock in­te så stor skill­nad mel­lan 580-2 och den fyr­hjuls­driv­na cou­pén 610-4, 3,4 se­kun­der för bak­hjuls­dri­vet och 0,2 se­kun­der snab­ba­re när al­la fy­ra hju­len knuf­far på. Styr­ning och chas­si har an­pas­sats för den nya driv­li­nan och även däc­ken från Pi­rel­li är nya. Vi ser ock­så en li­ten de­sign­skill­nad i fron­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.