Var­för är elen så dyr?

Allt Om BILAR - - Brev -

Claes von Ar­nold he­ter jag dri­ver till­sam­mans med min bror, Pri­mus Appus AB, ett li­tet åke­ri med två bi­lar varav en Tes­la. Om nu Vat­ten­fall är så må­na om mil­jön, hur kom­mer det sig att det kos­tar tre kro­nor mi­nu­ten att lad­da bi­len där? Det blir myc­ket dy­ra­re än ben­sin. For­tum tar två kr/min. Tes­la med de­ras su­per­char­ger bju­der på elen och man får full ”tank på en tim­me”. Norr­män­nen har re­dan kun­nat se po­si­ti­va ef­fek­ter av de­ras sub­ven­tio­ner av el­bi­lar. Hol­land har jag hört sub­ven­tio­ner el­bi­lar med 60%. Frå­ga en Vol­vo­hand­la­re var de­ras be­gag­na­de sk. El­bi­lar säljs, jo Hol­land. Tyc­ker att det är hög­tid att Sve­ri­ge för­sö­ka hänga på ut­veck­ling­en. Claes

JAN-ERIK:

Jag kan ba­ra gis­sa att Vat­ten­fall vill få till­ba­ka sin in­ve­ste­ring i ladd­sta­tio­ner li­te snab­ba­re än For­tum och för Tes­la hand­lar gra­tis ladd­ning om att det är mark­nads­fö­ring av si­na bi­lar. Man kan sä­ga att du be­ta­lar elen på bi­lens in­köps­pris – som lig­ger över fle­ra av kon­kur­ren­ter­nas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.