Rik­tigt då­ligt av Au­di Sve­ri­ge

Allt Om BILAR - - Brev -

Jag har i dag fått brev från Au­di Sve­ri­ge an­gå­en­de ut­släpps­fus­ket. Du har för­mod­li­gen sett bre­vet de skic­kat ut. Jag fin­ner det an­märk­nings­värt att det in­te är un­der­teck­nat av nå­gon an­sva­rig, och dess­utom skic­kat som B-post. Allt­så som vil­ket sim­pelt re­klam­brev som helst. Dess­utom sak­nas all in­for­ma­tion om hur bi­len ska åt­gär­das. Rik­tigt då­ligt tyc­ker jag. Kän­ner mej in­te re­spek­te­rad som kund.

JAN-ERIK:

Mats Lund­berg

Ja, Mats. Du och många and­ra re­a­ge­ra­de pre­cis så på bre­vet som gick ut till fle­ra bi­lä­ga­re ef­ter VW-skan­da­len. Och jag kan hål­la med om att bre­vet kun­de for­mu­le­rats an­norlun­da och sig­ne­rats. Men det finns en hel del kons­tig­he­ter i VW:s han­te­ring av skan­da­len – vil­ket i och för sig är lätt att för­stå med tan­ke på hur den bri­se­rat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.