Per-Åke Ro­berts­son köp­te en ny Vol­vo Ama­zon 1963, och den har han kvar. ”Bi­len är den bäs­ta jag hit­tills ägt”, sä­ger han med ett stort le­en­de.

Allt Om BILAR - - Klassikern -

RE­DAN NÄR HAN var 23 år blev han äga­re till en fa­briksny bil. Då ha­de han pre­cis ta­git kör­kort och vil­le ha en li­ka­dan som kör­sko­lans. – Att kö­pa be­gag­nat var ing­et al­ter­na­tiv, jag ha­de fast jobb och vil­le ha en bil som fun­ge­ra­de i ur och skur. Bil­hand­la­ren be­gär­de drygt 15000 kro­nor för den gra­fit­grå Ama­zo­nen, men Per-Åke Ro­berts­son lyc­ka­des pru­ta ned pri­set med någ­ra hund­ra­lap­par.

– Jag var rik­tigt nöjd med af­fä­ren, sä­ger han men tilläg­ger att un­der de kom­man­de åren blev det in­te spe­ci­ellt många mil.

Job­bet fanns på cy­kelav­stånd och bi­len kom mest att an­vän­das för kor­ta­re tu­rer.

– Jag ha­de ing­et eget ga­rage på den ti­den,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.