Lam­pan ly­ser då och då

Allt Om BILAR - - Besiktning -

7Nu är det dags för be­sikt­ning igen på min Saab 9-5 från år 2000. Se­dan 2 år till­ba­ka har mo­tor­lam­pan lyst på den till och från, mest från. Har haft den in­ne på verk­stad och fel­ko­den blir på temp­gi­va­ren. De byt­te temp­gi­va­re två gpng­er, men ef­ter någ­ra tim­mar el­ler dar så tän­des lam­pan igen. Då bi­len än­då går pre­cis som den ska ut­an pro­blem så tyck­te de ej att jag skul­le läg­ga ut tu­sen­tals kro­nor på att för­sö­ka fel­sö­ka me­ra ut­an kö­ra än­då då bi­len är rätt gam­mal, vil­ket jag gjort. När jag va­rit och be­sik­ti­gat bi­len de se­nas­te två gång­er­na så har jag va­rit till verk­stad och släckt lam­pan och se­dan åkt di­rekt till be­sikt­ning­en och bi­len har bli­vit god­känd. Nu har de sagts mig att ni ej un­der­kän­ner en bil äld­re än år 2002 på grund av ly­san­de mo­tor­lam­pa om den fun­ge­rar som den ska än­då. ­Stäm­mer det­ta? Häls­ning­ar en, för ut­om det­ta, nöjd Saab äga­re MOR­GAN: Det stäm­mer det som din verk­stad sä­ger. Funk­tions­kon­troll av var­nings­lam­pan för mo­to­re­lekt­ro­ni­ken kon­trol­le­ras på ben­sin­driv­na per­son­bi­lar som är tag­na i bruk 200201-01 el­ler se­na­re och som om­fat­tas av krav på kon­troll av om­bord­di­a­gnos­sy­stem (OBD). När var­nings­lam­pan för mo­to­re­lekt­ro­ni­ken tänds var­nar den för ett all­var­ligt fel i bi­lens av­gas­re­nan­de sy­stem och då re­kom­men­de­ras att man sna­rast möj­ligt åker till en verk­stad. Mitt råd är att du åt­gär­dar felet då det finns en risk att and­ra kom­po­nen­ter i det av­gas­re­nan­de sy­ste­met ska­das samt att det är van­lig att bräns­le­för­bruk­ning­en ökar och där­med en ök­ning av häl­so- och mil­jös­kad­li­ga äm­nen i av­ga­ser­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.