Hur många un­der­känns?

Allt Om BILAR - - Besiktning -

8Hur stor an­del av al­la bi­lar som kom­mer in till er kla­rar in­te be­sikt­ning­en? Daniel MOR­GAN: År 2013 un­der­kän­des to­talt cir­ka 45 pro­cent av per­son­bi­lar­na vi kon­troll­be­sikt­ning­en och där in­går bå­de bi­lar som un­der­känts med krav på ef­ter­kon­troll och de bi­lar där for­don­sä­ga­ren själv an­sva­rar för att de enk­la bris­ter­na åt­gär­das. An­de­len som un­der­kän­des med krav på ef­ter­kon­troll var cir­ka 25 pro­cent. An­de­len per­son­bi­lar som fick kör­för­bud var 0,2 pro­cent. Un­der­kän­nan­det av per­son­bi­lar har mins­kat de se­nas­te åren och det be­ror till störs­ta del på att bi­lar­na i dag ros­tar mind­re. År 2000 un­der­kän­des 35 pro­cent av per­son­bi­lar­na med krav på ef­ter­kon­troll, att jäm­fö­ra med 31 pro­cent för år 2012.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.