Bi­la i två år

Allt Om BILAR - - Besiktning -

3Vi ska bi­la i Eu­ro­pa i 1-2 år. Kan vi be­sik­ti­ga bi­len i nå­got an­nat land? Tex Spa­ni­en? Vi mås­te be­sik­ti­ga bi­len i mars. Kan vi re­gi­stre­ra bi­len i ett an­nat land och då be­sik­ti­ga den där?

Na­ta­lie Grun­din MOR­GAN: På en bil re­gi­stre­rad i Sve­ri­ge kan man in­te gö­ra en kon­troll­be­sikt­ning i ett an­nat EUland och där­ef­ter till­go­do­räk­na den som en god­känd kon­troll­be­sikt­ning i Sve­ri­ge. Såsom jag kän­ner till det ska den som är bo­satt i Spa­ni­en mer än sex må­na­der skri­va sig där och då ska man även re­gi­stre­ra sin bil i Spa­ni­en. Då kan man gö­ra en kon­troll­be­sikt­ning i Spa­ni­en en­ligt det Spans­ka re­gel­ver­ket på den ti­di­ga­re svenskre­gi­stre­ra­de bi­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.