Hål­ler på att bli kna­sig

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

4Har en Pas­sat CC –12. Vid mins­ta lil­la gupp skram­lar det till i bak­vag­nen. Hål­ler på att bli kna­sig! Har tömt he­la kof­fer­ten, in­klu­si­ve re­serv­däc­ket, men olju­det är kvar. Kan det va­ra kräng­ning­häm­ma­re el­ler bärar­mar el­ler vad? Vad kan man gö­ra? Suck...

Jan Blomqvist, Öre­bro JONAS: Hej Jan. Det kan ab­so­lut va­ra nå­got av det du skri­ver, men kanske även sten el­ler grus i fjä­der­skå­lar­na, då­li­ga av­gasupp­häng­ning­ar, broms­sköl­dar som lig­ger för nä­ra ski­vor­na, etc etc. Hop­pas nå­got av mi­na tips hjäl­per.

Bi­len (en Peu­geot 206) ru­sar när Ma­i­vor läg­ger i två­an…

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.