Bi­len ru­sar

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

3Jag har en Peu­geot 206 från 2005 som gått ca 8000 mil, har be­sik­ti­gat 2 år i rad u.a. samt haft den på ser­vice hos Peu­geot­verk­sta­den och även det­ta ut­an an­märk­ning. Min frå­ga till dig är att när det blir kallt ute så ru­sar mo­torn när jag läg­ger i 2:an så jag är tvung­en att brom­sa bi­len, var­för gör den det­ta?

Ma­i­vor JONAS: Hej Ma­i­vor. Det­ta är ingen­ting jag kän­ner igen el­ler kan sva­ra på. Sä­kert enkla­re att för­stå pro­ble­ma­ti­ken om man får prov­kört bi­len så bo­ka en tid el­ler sväng för­bi din verk­stad så de kan hjäl­pa dig med en di­a­gnos.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.