Skram­lar kall

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

6Har ett pro­blem, min Golf 2,0 FSI au­to­mat lå­ter när jag kör och kom­mer upp i typ 60 km/tim som om jag kör­de en ma­nu­ell bil i 100 blås på 3:an, Den lå­ter plå­gad! Har kol­lat den hos me­ka­ni­ker med da­ta och det in­di­ke­rar ing­et pro­blem. HJÄLP en kvin­na i nöd! Kicki Walldén JONAS: Hej Kicki. Det lå­ter som att en el­ler fle­ra väx­lar in­te vill gå in ut­an lå­dan stan­nar på 2:ans el­ler 3:ans väx­el och var­var där­för väl­digt myc­ket. Kan hjäl­pa att by­ta väx­ellåds­ol­jan men det kan så klart ock­så fin­nas and­ra pro­blem. Men att by­ta ol­jan i lå­dan är ett bra förs­ta steg, allt an­nat kring au­to­mat­lå­dor bru­kar springa i väg i pris så det kan va­ra värt att tes­ta.

Pro­blem med Gol­fen. Är det bra att hop­pa över väx­lar, så kal­lad eco-driving? Jonas sva­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.