Ma­ka­lös pre­stan­da i pim­pad BMW ”bort­om M-se­ri­en”

Allt Om BILAR - - Innehall - ALEXANDER OLWAN

Allt redaktionellt ma­te­ri­al lag­ras di­gi­talt. Ma­te­ri­al lag­ras/an­vänds ock­så av Retri­e­ver, Press­text och TT Ny­hets­by­rån. AB Kvälls­tid­ning­en Ex­pres­sen äger rätt att pub­li­ce­ra ma­te­ri­a­let oav­sett dis­tri­bu­tions­form, så­väl i tryckt som i ­di­gi­tal form. För det­ta ut­går ing­en ext­ra er­sätt­ning. Det­ta in­ne­fat­tar – ­för­u­tom vå­ra oli­ka ma­ga­sin – bland an­nat tid­ning­en Ex­pres­sen med edi­tio­ner­na GT och Kvälls­pos­ten, dess bi­la­gor och tilläggs­pro­duk­ter lik­som vå­ra oli­ka ka­na­ler och platt­for­mar. Det­ta in­ne­fat­tar även arkiv och even­tu­el­la sam­ar­bets­pro­jekt med and­ra dags­tid­ning­ar och me­di­er. Den som sän­der ma­te­ri­al till tid­ning­en an­ses med­ge ovanstå­en­de vill­kor.

Bon­ni­er AB äger ett ge­men­samt re­gis­ter över kon­cer­nens kun­der. Re­gist­ret in­ne­hål­ler namn, per­son­num­mer, adress/te­le­a­dress, ­le­ve­ransoch be­tal­nings- och in­köps­upp­gif­ter om di­na pro­duk­ter. Till di­na grund­läg­gan­de upp­gif­ter på­förs om­rå­des­ba­se­ra­de och ­sta­tis­tiskt be­räk­na­de pro­fi­ler med ut­gångs­punkt från din bo­stads­a­dress. Pro­fil­fak­to­rer för om­rå­det är ut­bild­ning, ci­vil­stånd, ål­der, ­bo­en­de­form och bo­stads­or­tens lä­ge, in­komst­ni­vå, an­tal barn, resva­nor och livs­stil. Upp­gif­ter­na in­sam­las från dig, ge­nom di­na in­köp, el­ler från an­nan käl­la, till ex­em­pel från of­fent­ligt till­gäng­li­ga re­gis­ter och da­ta­ba­ser.

Upp­gif­ter­na an­vänds av fö­re­ta­gen in­om Bon­ni­er för fak­tu­re­ring, le­ve­rans av pro­duk­ter, med me­ra, och som un­der­lag för sta­tistik och mark­nads­fö­ring. Upp­gif­ter­na ana­ly­se­ras och grup­pe­ras in­för ur­val, pri­o­ri­te­ring och pla­ne­ring av kon­tak­ter med dig. Mark­nads­fö­ring kan ske via post, te­le­fon, el­ler på an­nat sätt (e-post och sms an­vänds en­dast i be­fint­lig re­la­tion el­ler ef­ter sam­tyc­ke). Di­na per­son­upp­gif­ter kan läm­nas ut till sam­ar­bets­part­ners ut­an­för Bon­ni­er­kon­cer­nen.

Per­son­upp­gif­ter spa­ras un­der den tid du har en på­gåen­de prenumeration (med­lem­skap) och för en tid där­ef­ter då du kan ut­nytt­ja för­de­lar­na med att va­ra kund hos ­Bon­ni­ers. Vå­ra kun­der väl­jer of­ta att till för­del­ak­ti­ga vill­kor teck­na sig för nya en­ga­ge­mang ef­ter en tids ­up­pe­håll. Om du vill av­slu­ta kund­re­la­tio­nen helt ef­ter en ak­tiv pre­nu­me­ra­tions- el­ler med­lems­pe­ri­od är vi tack­sam­ma om du med­de­lar det­ta så att vi kan ra­de­ra di­na upp­gif­ter.

Du har rätt att skrift­li­gen ut­an kost­nad be­gä­ra ett re­gis­terut­drag el­ler rättelse/ra­de­ring av even­tu­ellt fel­ak­ti­ga upp­gif­ter om dig. Du kan ock­så spär­ra upp­gif­ter­na mot ­mark­nads­fö­ring.

Nu har tys­ka fir­man AC Schnit­zer för­vand­lat BMW 1-se­rie till ett mons­ter. Den lil­la bi­len har fått en jät­te­die­sel un­der hu­ven – och har mer vrid­mo­ment än en Fer­ra­ri F12.

BMW 135i är en säll­synt ro­lig bil att kö­ra. Den lil­la bi­len bju­der på 326 häst­kraf­ter och är i det när­mas­te unik i klas­sen ef­tersom den ock­så är bak­hjuls­dri­ven.

Men tys­kar­na på trim­fir­man AC Schnit­zer tyc­ker in­te att det är nog.

De­ras af­färsidé är att er­bju­da BMW-bi­lar ”bort­om M-se­ri­en”, och nu har de ta­git sig an BMW:s minsting.

Un­der hu­ven till de­ras 150d hit­tar vi sam­ma mo­tor som i M550d – en tre­li­ters trip­pel tur­bo ma­tad die­sel­mo­tor. Men det slu­tar in­te där. AC Schnit­zer har pas­sat på att väs­sa den re­dan po­ten­ta die­seln yt­ter­li­ga­re. Nu pum­par mo­torn ut 395 häst­kraf­ter. Vrid­mo­men­tet är mas­si­va 800 Nm – det är mer än i en Fer­ra­ri F12! Prestan­dan blir såklart ock­så ma­ka­lös: 0–100 kla­ras av på 4,5 se­kun­der.

På ut­si­dan har AC Schnit­zer gått var­samt fram. Bi­len har fått ett sänkt chas­si, ny takspoi­ler, nya si­do­kjo­lar och stör­re luftin­tag i fron­ten. De störs­ta hju­len som går att be­stäl­la till bi­len är 20-tum­ma­re skod­da med 235-däck fram och 300-däck där bak. På in­si­dan har bi­len bland an­nat fått nya mat­tor, alu­mi­ni­um­pe­da­ler och en unik väx­elspaksknopp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.