Mex­i­ko – nytt cent­rum för su­persport­bi­lar

Allt Om BILAR - - Innehåll - DA­VID JA­KOBS­SON

Fle­ra spän­nan­de su­per­bils­pro­jekt har kom­mit från Mex­i­ko den se­nas­te ti­den. Vi har ti­di­ga­re sett Mastret­ta MXT och Vühl 05 – och nu kom­mer In­fer­no Ex­o­tic Car. Det här är en bil som med si­na 1 400 häst­kraf­ter är tänkt att på all­var ut­ma­na den svens­ka su­per­bils­till­ver­ka­ren Koenigsegg.

Per­so­ner­na bakom pro­jekt­bi­len – för det är in­te nå­gon pro­duk­tions­klar mo­dell – häv­dar att bi­len ska kla­ra 0–100 km/h på un­der tre se­kun­der och ha en topp­fart på 395 km/h.

Bi­len är byggd i ett nytt ma­te­ri­al som kal­las Me­tal Fo­am som är en spän­nan­de le­ge­ring som sägs ha egen­ska­per som gör att ka­ros­sen ska kun­na bö­jas ut­an att ta ska­da. Per­fekt om man rå­kar få en buck­la i sin dy­ra bil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.