I8 blir hy­bridcab till 100års­ju­bi­le­um

Allt Om BILAR - - Innehåll - DA­VID JA­KOBS­SON

Det lå­ter så kor­kat – att ploc­ka av ta­ket på den så läck­ra BMW i8.

Men BMW har satt vin­kelsli­pen i kol­fi­ber­ka­ros­sen och har be­stämt sig för att sät­ta cab­ri­o­let­ver­sio­nen hy­bri­den i8 i pro­duk­tion. Och det ser fak­tiskt be­tyd­ligt bätt­re ut än man kun­de fö­re­stäl­la sig.

BMW vi­sa­de upp en cab­ri­o­let­ver­sion av i8 på bil­sa­long­en i Pe­king 2012. Och änt­li­gen ver­kar det som att led­ning­en ta­git be­slut om att bör­ja se­ri­e­till­ver­ka bi­len. Spy­dern har för­se­nats gång på gång.

En­ligt den tys­ka tid­ning­en Han­dels­b­latt har BMW:s vd Harald Kru­e­ger sagt att i8 Spy­der ska in­tro­du­ce­ras i sam­band med BMW:s hund­ra­år­sju­bi­le­um näs­ta år.

Ef­ter­frå­gan på BMW:s van­li­ga i8 har va­rit över­ras­kan­de stor och kanske är det där­för som ett be­slut om i8 Spy­der har dröjt.

Kon­cept­bi­len ha­de sam­ma spek­ta­ku­lä­ra dörr­häng­ning som van­li­ga i8 och de­sig­nen skil­jer sig in­te myc­ket mel­lan de oli­ka mo­del­ler­na. Un­der hu­ven vän­tas det ock­så bli ex­akt sam­ma driv­li­na i i8 och i8 Spy­der men spe­ku­la­tio­ner­na som finns hand­lar om stor­le­ken på bat­te­ri­et. I8 har en 1,5-li­ters ben­sin­mo­tor som ar­be­tar till­sam­mans med två el­mo­to­rer för en to­tal ef­fekt på cir­ka 357 häst­kraf­ter. Bi­len kla­rar 0–100 km/tim på li­te drygt fy­ra se­kun­der.

Ut­släpps­fritt går att kö­ra mel­lan 2,7 och 3,0 mil. Sett över EU-kör­cy­keln drar BMW i8 Spy­der 0,30 li­ter per mil.

BMW i8 Spy­der är ut­rus­tad med av­tag­ba­ra tak­pa­ne­ler pre­cis som på en Lamgborg­hi­ni Aven­ta­dor Ro­ads­ter.

Måt­ten är 4,48 me­ter på läng­den, 1,92 me­ter på bred­den och 1,21 me­ter på höj­den. På vindru­te­ar­mens öv­re kant sit­ter en li­ten vinge. Den gör att de åkan­de i bi­len slip­per få tur­bu­lent luft ner i sitt­brun­nen.

Pri­set för BMW i8 Spy­der kom­mer att star­ta på om­kring 1,2 mil­jo­ner kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.