Drö­na­re kan lan­da på Etos bak­luc­ka

Allt Om BILAR - - Innehåll - DA­VID JA­KOBS­SON

Rin­speeds fram­tids­vi­sion Etos kom­mer nog ald­rig att sät­tas i pro­duk­tion – men det är en ro­lig ska­pel­se. Bi­len ba­se­ras egent­li­gen på en BMW i8, även om det kan va­ra li­te svårt att se det. Bland an­nat är driv­li­nan sam­ma, med and­ra ord en tre­cy­lind­rig ben­sin­mo­tor som med hjälp av en el­mo­tor ger drygt 360 häst­kraf­ter och 520 Newton­me­ter.

Rin­speed Etos har fått en mas­sa ro­li­ga fe­a­tu­res som sak­nas i BMW i8. Det kanske mest an­märk­nings­vär­da är den drö­na­re som till­hör bi­len. Den här lil­la sa­ken ska kun­na fly­ga iväg och ut­rät­ta ären­den – i Rin­speeds film om bi­len häm­tar den till ex­em­pel ro­sor. När drö­na­ren är klar med sitt upp­drag lan­dar den på en land­nings­plats på bak­luc­kan. Land­nings­plat­sen be­står av 12 000 LED-lam­por och ska ock­så kun­na an­vän­das för att skic­ka bild­med­de­lan­den.

Rat­ten i Rin­speed Etos går att fäl­la un­dan när man in­te be­hö­ver den – till ex­em­pel när bi­lens själv­kö­ran­de funk­tio­ner är ak­ti­ve­ra­de och man vill lä­sa nå­gon av de böc­ker som för­va­ras i bi­lens bok­hyl­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.