Ko­e­nigs­eggs re­kord­bil till sa­lu – för 51 mil­jo­ner

Allt Om BILAR - - Innehåll - DA­VID JA­KOBS­SON

Koenigsegg One:1 är ut­an tve­kan en av ­värl­dens snab­bas­te bi­lar. Och de till­ver­ka­de ex­em­pla­ren sål­des snabbt slut. Men, det finns fort­fa­ran­de ett myc­ket ­spe­ci­ellt ex­em­plar kvar – och nu kan den här dröm­bi­len bli din.

Koenigsegg One:1 bygg­des för att va­ra snab­bast i värl­den. Bi­len väger 1 360 ki­lo och har en mo­to­ref­fekt på 1 360 häst­kraf­ter. Det är allt­så en häst­kraft per ki­lo och det är det som lig­ger bakom nam­net One:1 och bi­lens ma­ka­lö­sa prestan­da. På Ko­e­nigs­eggs test­ba­na ut­an­för Äng­el­holm lyc­ka­des test­fö­ra­ren Ro­bert Ser­wan­ski kros­sa fle­ra världs­re­kord med bi­len. Bland an­nat ac­ce­le­re­ra­de den från 0–300 km/h på 11,9 se­kun­der. Man lyc­ka­des ock­så sät­ta ett nytt re­kord i och med att man ac­ce­le­re­ra­de från 0 till 300 km/h och sen brom­sa­de ner till 0 igen på 17,95 se­kun­der.

Al­la pro­duk­tions­ex­em­plar av Koenigsegg One:1 sål­des snabbt ef­ter att mo­del­len vi­sats upp på bil­sa­long­en i Genève. Men det finns en bil kvar – just den ut­veck­lings­bil som vi­sa­des på bil­sa­long­en och som an­vän­des för att sät­ta re­kord­ti­der­na. Och den här bi­len är nu till sa­lu.

Det är en brit­tisk bil­för­säl­ja­re som kom­mit över bi­len. Jäm­fört med de fär­di­ga pro­duk­tions­bi­lar­na väger den här cir­ka 50 ki­lo mer på grund av att av­gas­sy­ste­met är till­ver­kat av alu­mi­ni­um i stäl­let för ti­tan och för att bi­len är ut­rus­tad med en stört­bur.

Bi­len upp­ges ha gått långt, den ska ha he­la 10 000 mil på mä­ta­ren. Och vi vet att den körts myc­ket hårt när den förutom att slå re­kord i Äng­el­holm ock­så för­ned­rat and­ra sport­bi­lar på ba­nor run­tom i värl­den. Men den som kö­per bi­len får än­då be­ta­la or­dent­ligt för den. Mot­sva­ran­de 51 mil­jo­ner kro­nor vill bil­hand­la­ren ha för bi­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.