Mag­starkt att sub­ven­tio­ne­ra

Allt Om BILAR - - Brev -

Tan­ken att al­la grö­dor all­tid skall an­vän­das di­rekt som fö­da åt män­ni­skor är helt be­fängd. Vi kom­mer all­tid be­hö­va om­vand­la en viss del till ani­ma­lisk fö­da så­vitt vi in­te tän­ker oss att bli kan­ni­ba­ler. Om vi se­dan om­vand­lar ener­gin att dri­va bi­lar el­ler trak­to­rer el­ler till ani­ma­lie­pro­duk­tion så be­hövs ener­gin li­ka sjut­ton för att få fram till­räck­ligt med ener­gi åt mänsk­lig­he­ten.

JAN-ERIK:

O Borén

Jo, det är sant. Men pro­ble­met med E85-pro­duk­tio­nen till en bör­jan var att den fick visst fi­nan­si­ellt stöd och att man an­vän­de om­rå­den för att od­la till E85-pro­duk­tion där det ha­de pas­sat bätt­re att od­la mat. Jag kan ock­så tyc­ka att det är väl mag­starkt att sub­ven­tio­ne­ra till­verk­ning av ener­gi för bi­lar där al­ter­na­ti­vet är ener­gi/mat för män­ni­skor och djur. Men jag för­står din po­äng – ener­gi som ener­gi.

Ford Mustang – ing­en rik­tig mus­kel­bil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.