Tack för mus­kel­bil-lek­tio­nen

Allt Om BILAR - - Brev -

Lä­ser en text om nya Mustang, men fast­nar på un­der­ru­bri­ken ”vi test­kör mus­kel­bi­lar­nas an­fa­der”. Har du satt den ru­bri­ken själv? Käl­la på det hu­vud­lö­sa på­stå­en­det tack! Mus­kel­bi­lar som be­grepp kom till om­kring 15 år fö­re mu­stang­ens fö­del­se, med en bil/ mo­tor från Oldsmo­bi­le. Ford kom in i mat­chen myc­ket se­na­re och har in­te en le­dan­de po­si­tion när man pra­tar om mus­kel­bi­lar. När Mustang lan­se­ra­des var den tänkt som en at­trak­tiv låg­pris­mo­dell för unga första­bilskö­pa­re, och star­ta­de så­le­des en trend av så kal­la­de ”Po­ny cars” och kan där an­ses va­ra an­fa­dern. En bil­lig men fräck snik­bil allt­så, mus­kel­bil – not so much. Goog­la gär­na ut­tryc­ket som i bil­kret­sar är väl­känt. Rätt ska va­ra rätt!

JAN-ERIK:

Jacob

Tack för lek­tio­nen. Och jag ska er­kän­na att be­grep­pet ”mus­kel­bi­lar­nas an­fa­der” släng­de jag ur mig väl has­tigt i den film vi gjor­de från Mustang-testet i Dan­mark. Du har för­stås helt rätt även om be­grep­pet mus­kel­bi­lar an­vänds för en rad mer el­ler mind­re musk­la­de bi­lar un­der pe­ri­o­den 1965-1975. Men att ta ef­ter and­ras miss­tag gör för­stås in­te felet mind­re fel­ak­tigt. Du har ock­så helt rätt i din be­skriv­ning av Mustang som en at­trak­tiv låg­pris­mo­dell och det är verk­li­gen fort­fa­ran­de Fords in­ställ­ning till Mustang. Ty­värr rim­mar det il­la med al­la bil­till­ver­ka­res för­sök att gö­ra ”pre­mi­um” av al­la si­na pro­duk­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.