Snac­ka om nostal­gi. Peter Eriks­son köp­te tillbaka sin ung­doms­bil ef­ter 25 år. I dag är hans brit­tis­ka Ford Zep­hyr -66:a san­no­likt den en­da som finns kvar i tra­fik. - Den är klart häf­ti­ga­re än den ame­ri­kans­ka Mustang­en, sä­ger han.

Allt Om BILAR - - Klassikern -

NÄR HAN GICK i gym­na­si­et fick han syn på Zep­hy­ren som stod och ros­ta­de sön­der ut­om­hus. – Min pap­pa av­råd­de mig från att kö­pa skrot­bi­len, och då kun­de jag så klart in­te lå­ta bli, sä­ger han glatt och tilläg­ger att den kom­man­de ti­den la­de han ned det mesta av sin fri­tid att få den i kör­bart skick.

EF­TER NÅG­RA ÅR sål­des bi­len vi­da­re och kom att av­lö­sas av and­ra For­dar.

– Men jag kun­de in­te glöm­ma min Zep­hyr, den var så spe­ci­ell. Så när jag ny­li­gen fick se att sam­ma bil var till sa­lu på Bloc­ket köp­te jag tillbaka den osedd. Ty­värr var den i näs­tan sam­ma skick som för­ra gång­en, så det var ba­ra att bör­ja om.

Ef­ter drygt 400 tim­mar i ga­ra­get som om­fat­ta­de en to­tal över­syn av så­väl brom­sar som det

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.