4. Stor­le­ken har be­ty­del­se

Pri­vat­le­a­sing är det nya mo­de­or­det i bil­bran­schen. Att lea­sa – el­ler egent­li­gen hy­ra – en ny bil kan ver­ka loc­kan­de. Och det är för många ett vet­tigt och bra sätt att skaf­fa sig en ny, mil­jö­vän­lig och tra­fik­sä­ker bil. Men det

Allt Om BILAR - - Privatleasing -

Sto­ra bi­lar kos­tar mer än små - och det gäl­ler pri­vat­le­a­sing i li­ka hög grad som pri­va­tin­köp. Och när du sit­ter och jäm­för må­nads­kost­na­der så är det lätt att ja­ga kro­nor och ören. Men stor­le­ken på bil är vik­tigt. Har du till ex­em­pel of­ta per­so­ner i bak­sä­tet är det vik­tigt med benut­rym­met bak och mer el­ler mind­re nöd­vän­digt med en fem­dör­rars­bil. Be­hö­ver du ett stort ba­ga­geut­rym­me så är det vik­tigt att hit­ta en bil med rätt typ av ut­rym­men - både till stor­lek och form. Att kö­pa en för li­ten bil kan bli dyrt i läng­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.