7. Tjäns­te­bil el­ler le­a­sing

Finns en hel del fall­gro­par och det gäl­ler att väl­ja rätt bil och rätt le­a­singav­tal. Här är 11 punk­ter som hjäl­per dig att väl­ja rätt. Vi har ock­så kryd­dat med någ­ra rik­tigt bra bil­val för dig som fun­de­rar på ett pri­vat­lea­sa en bil.

Allt Om BILAR - - Privatleasing -

Kanske är du i en si­tu­a­tion där du kan väl­ja mel­lan att skaf­fa tjäns­te­bil el­ler att pri­vat­lea­sa en bil. Och här är det svårt att ge ett tyd­ligt råd. Tjäns­te­bils­fö­rar­na får of­ta re­la­tivt lå­ga för­månsvär­den för sto­ra bi­lar jäm­fört med små bi­lar så en tum­re­gel är ett det lö­nar sig mer att pri­vat­lea­sa en li­ten bil. Och tvärtom - vill du ha en bil i stor­le­ken V60 el­ler stör­re så kan det va­ra mer för­del­ak­tigt att ta tjäns­te­bil­sal­ter­na­ti­vet. Kom ock­så ihåg att tjäns­te­bi­len kos­tar ditt fö­re­tag myc­ket peng­ar och du kan för­sö­ka för­hand­la dig till en hög­re lön mot att du väl­jer bort tjäns­te­bi­len. En löneökning som du kan an­vän­da för att pri­vat­lea­sa en mind­re bil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.