3. Mo­tor är vik­tigt

Allt Om BILAR - - Privatleasing -

Det på­stås att pri­vat­le­a­sing­kun­den in­te bryr sig om vil­ken mo­tor som sit­ter un­der hu­ven. Och när jag tit­tar till de er­bju­dan­de som finns ute på mark­na­den är det tyd­ligt att det är många bi­lar med små mo­to­rer och ma­nu­el­la väx­ellå­dor. Men en bil med för li­ten mo­tor är väl­digt otrev­lig att kö­ra på till ex­em­pel mo­tor­väg. Här be­hö­ver du ana­ly­se­ra hur du ska an­vän­da bi­len. Väx­ellå­dan är ock­så vik­tig, det skil­jer myc­ket mel­lan kör­bar­he­ten bland au­to­mat­lå­dor­na. Jag tyc­ker in­te alls om de steg­lö­sa väx­ellå­dor­na, kal­la­de CVT, och de av­rå­der jag från att kö­pa - trots att de ger låg för­bruk­ning. Många av de er­bju­dan­den som finns av­ser bi­lar med ma­nu­el­la väx­ellå­dor och den som vill ha au­to­mat­lå­da kan be­hö­va be­ta­la ex­tra el­ler rent av väl­ja en an­nan bil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.