1. Vad in­går egent­li­gen?

Allt Om BILAR - - Privatleasing -

Bil­fö­re­ta­gen är duk­ti­ga på att for­mu­le­ra loc­kan­de an­non­ser om pri­vat­le­a­singav­tal. Men in­te li­ka duk­ti­ga på att be­rät­ta vad som in­går. Och de är rent av us­la på att pre­sen­te­ra av­tal som går att jäm­fö­ra med kon­kur­ren­ter. Förutom själ­va hy­ran för bi­len hand­lar av­ta­len om för­säk­ring, service och allt som of­tast han­te­ring av som­mar- och vin­ter­däck. För att kun­na jäm­fö­ra vad det egent­li­gen kos­tar per må­nad så be­hö­ver du skri­va upp var­je del­kost­nad mel­lan de oli­ka av­ta­len. Det finns någ­ra få ak­tö­rer – bland an­nat www.le­a­se­on­li­ne.se – som pa­ke­te­rar oli­ka er­bju­dan­den med sam­ma in­ne­håll. All­ra vik­ti­gast är att jäm­fö­ra sam­ma ty­per av av­tal med sam­ma kon­tan­tin­sats och sam­ma av­tals­tid. Dä­re­mot kan du glöm­ma be­grep­pet rest­vär­de – ef­ter av­ta­lets slut läm­nar du tillbaka bi­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.