9. An­nan fi­nan­sie­ring

Allt Om BILAR - - Privatleasing -

Li­te för­enk­lat kan man sä­ga att ett pri­vat­köp av bil lå­ser upp ditt ka­pi­tal i bi­len. Hyr du en bil för­de­las kost­na­den per må­nad och du kan an­vän­da ka­pi­ta­let till an­nat - till ex­em­pel din bo­stad el­ler and­ra in­ve­ste­ring­ar. Lyc­kas du få peng­ar­na att öka i vär­de så kan du räk­na av det från må­nads­kost­na­den. Du kan ock­så jäm­fö­ra må­nads­kost­na­den i pri­vat­le­a­singav­ta­let med vad det skul­le kos­ta att lå­na peng­ar på ban­ken till ett rent ny­bils­köp. Just nu är rän­tan låg vil­ket kan ge en låg må­nads­kost­nad över tre år även på ett bank­lån. Men lå­nar du peng­ar till bi­len be­hö­ver du ock­så räk­na på bi­lens vär­de­minsk­ning. En ny bil kan tap­pa så myc­ket som 40-50 pro­cent av in­köps­pri­set på tre år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.