Oklart om bi­lens iden­ti­tet

Allt Om BILAR - - Besiktning -

4Jag äger en Che­va från 1955 som im­por­te­ra­des 2006. Den är förreg­gad och har fått svens­ka plå­tar. Bi­len är un­der re­no­ve­ring och in­te be­sik­ti­gad för tra­fik än. Till min sto­ra för­skräc­kel­se så upp­täck­te jag nu, när jag jäm­för­de bi­lens chas­si­num­mer med det som står på pap­pe­ren, att det skil­jer på en de­talj. På bi­len står det VJ och ett gäng siff­ror, och på pap­per­na står det VO följt av sam­ma siff­ror som står på bi­len. Det en­da som skil­jer är allt­så att ett J är bytt mot ett O. J be­ty­der att bi­len är byggd i Ja­nes­vil­le och O be­ty­der att bi­len är byggd i Oakland. Det mås­te ju ha skri­vits in fel. Hur myc­ket pro­blem kan det här stäl­la till med?

Mattias MOR­GAN: Vid en re­gi­stre­rings­be­sikt­ning görs även en tek­nisk iden­ti­fi­e­ring, och om bi­lens iden­ti­tet in­te stäm­mer med do­ku­men­ta­tio­nen så krävs en ut­red­ning. Det ver­kar som om det kom­mer att be­hö­vas i ditt fall. Du mås­te ta med dig all do­ku­men­ta­tion och even­tu­el­la ut­red­ning­ar som stö­der din te­o­ri om att de har skri­vit fel. Se­dan gör be­sikt­nings­in­gen­jö­ren en be­döm­ning ba­se­rat på den in­for­ma­tion och den do­ku­men­ta­tion som finns till­gäng­lig. Det kan be­hö­vas yt­ter­li­ga­re do­ku­men­ta­tion som styr­ker bi­lens iden­ti­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.